Nơi chắp cánh cho những ước mơ!
Thứ sáu, 22/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 409

TKB số 1 kì 2 của các lớp

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Đặng Hồng Hạnh

 

Lớp 10A1

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Tin

QP

TD

 

 

Kỹ NN

BS_Anh

Văn

Toán

Tin

Văn

 

 

Anh

BS-Ly

TD

BS_T

GD

Anh

 

 

Toán

Hoá

Sử

Hoá

Anh

Sử

 

 

Toán

Địa

Sinh

Kỹ NN

Văn

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Thị Mai Phương

 

Lớp 10A2

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Kỹ NN

Hoá

Toán

TD

 

 

Anh

Văn

TD

GD

BS-Ly

Anh

 

 

QP

Văn

Hoá

Sinh

BS_Anh

Kỹ NN

 

 

Toán

Anh

Tin

Tin

BS_T

Địa

 

 

Toán

Sử

Sử

Văn

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Minh Hoàn

 

Lớp 10A3

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Văn

Tin

Hoá

Địa

BS_T

 

 

Văn

BS-Ly

Sinh

Toán

Sử

 

 

Tin

TD

Kỹ NN

Văn

Anh

Toán

 

 

Sử

BS_Anh

GD

QP

TD

 

 

Kỹ NN

Anh

Toán

Anh

Hoá

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Đỗ Thị Hằng

 

Lớp 10A4

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

TD

Sử

Toán

BS_Anh

 

 

Sử

Tin

BS_T

TD

Hoá

Anh

 

 

Kỹ NN

Hoá

Văn

Anh

QP

Tin

 

 

Toán

Địa

Văn

BS-Ly

Văn

Kỹ NN

 

 

Toán

Sinh

GD

Anh

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Phạm Thị Kim Anh

 

Lớp 10A5

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Tin

Toán

BS_T

Văn

 

 

BS_Anh

Kỹ NN

Toán

Sử

Địa

TD

 

 

Hoá

Anh

Tin

Văn

Hoá

Toán

 

 

QP

BS-Ly

Văn

Kỹ NN

TD

Anh

 

 

Sử

Sinh

Anh

GD

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Phạm Hương Giang

 

Lớp 10A6

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Anh

Toán

Kỹ NN

Kỹ NN

BS_T

 

 

Văn

Anh

Văn

Toán

TD

Anh

 

 

Sử

Sinh

Văn

TD

Hoá

Toán

 

 

BS_Anh

Tin

Sử

QP

Hoá

 

 

Tin

Địa

GD

BS-Ly

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Đỗ Thị Hằng

 

Lớp 10A7

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

TD

Toán

TD

Anh

Văn

 

 

Tin

Anh

BS_T

Anh

Văn

 

 

Toán

Kỹ NN

Địa

Văn

Hoá

Hoá

 

 

Toán

QP

Sinh

GD

Sử

 

 

BS_Anh

Tin

Kỹ NN

Sử

BS-Ly

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Bùi Ngọc Kiến

 

Lớp 10A8

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Hoá

Sinh

Toán

QP

BS_Anh

 

 

Toán

TD

TD

Hoá

Địa

 

 

Anh

GD

BS_T

Văn

Văn

 

 

Anh

Sử

Anh

BS-Ly

Văn

Tin

 

 

Toán

Kỹ NN

Tin

Sử

Kỹ NN

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Thị Thắm

 

Lớp 10A9

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

QP

Văn

TD

Toán

Kỹ NN

 

 

Tin

BS-Ly

Văn

Kỹ NN

Địa

 

 

BS_Anh

Hoá

Tin

Sinh

TD

Anh

 

 

Văn

Toán

GD

Sử

Hoá

Anh

 

 

Sử

Anh

Toán

BS_T

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Bùi Thị Hằng

 

Lớp 10A10

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Anh

Kỹ NN

Sử

Hoá

Địa

 

 

BS_T

GD

Văn

Anh

Anh

TD

 

 

Tin

QP

Văn

BS-Ly

Kỹ NN

 

 

Toán

TD

Hoá

Sinh

Tin

Toán

 

 

Sử

Văn

Toán

BS_Anh

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Bùi Thị Xuân

 

Lớp 10A11

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Văn

Toán

Anh

Văn

 

 

Toán

TD

Hoá

Kỹ NN

Văn

Tin

 

 

QP

Anh

BS_T

TD

BS_Anh

Hoá

 

 

Sử

Kỹ NN

BS-Ly

Anh

Toán

 

 

Tin

GD

Sử

Sinh

Địa

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Thu Hường

 

Lớp 11A1

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Toán

Hoá

BS-Ly

Sinh

Địa

 

 

BS_Si

BS_H

TD

Tin

 

 

Anh

Hoá

QP

GD

BS_T

Kỹ CN

 

 

Toán

Anh

Sinh

Văn

Toán

TD

 

 

Sử

Kỹ CN

Văn

Văn

Anh

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Phan Thu Hà

 

Lớp 11A2

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

BS_H

TD

Toán

Toán

 

 

Kỹ CN

QP

Hoá

Văn

Sinh

Anh

 

 

BS-Ly

BS_Si

Toán

Văn

Văn

Hoá

 

 

GD

Kỹ CN

Anh

TD

Tin

 

 

Địa

Anh

Sử

Sinh

BS_T

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Xuân Như

 

Lớp 11A3

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

TD

Hoá

Tin

GD

Văn

 

 

Anh

Anh

BS_Si

QP

BS_H

Sử

 

 

Địa

Toán

Sinh

Kỹ CN

Sinh

 

 

Văn

Toán

BS_T

TD

Hoá

Anh

 

 

Kỹ CN

Văn

Toán

BS-Ly

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Trần Thị Hải Ninh

 

Lớp 11A4

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Toán

BS_T

QP

TD

Hoá

 

 

Địa

BS_Si

Sử

Tin

Văn

Kỹ CN

 

 

Kỹ CN

Anh

Anh

Văn

BS_H

 

 

GD

Sinh

TD

BS-Ly

Toán

Anh

 

 

Hoá

Toán

Văn

Sinh

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Tạ Thị Thu Thảo

 

Lớp 11A5

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

BS_H

TD

Toán

Hoá

Anh

 

 

Anh

Hoá

TD

Toán

BS_T

 

 

BS-Ly

Sinh

Anh

QP

BS_Si

 

 

Sử

Văn

Địa

Sinh

Toán

Kỹ CN

 

 

Văn

GD

Kỹ CN

Tin

Văn

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Đào Cẩm Phương

 

Lớp 11A6

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Sinh

Toán

BS_Si

TD

Hoá

 

 

Tin

TD

Toán

Anh

Anh

Hoá

 

 

Sử

Toán

Kỹ CN

Địa

 

 

QP

Văn

Anh

GD

BS_T

BS_H

 

 

BS-Ly

Văn

Văn

Kỹ CN

Sinh

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Mai Công Tuân

 

Lớp 11A7

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Sinh

Văn

Địa

BS-Ly

Sử

 

 

Kỹ CN

Anh

Hoá

GD

Toán

BS_H

 

 

Toán

Anh

BS_T

Sinh

Hoá

 

 

TD

TD

QP

Văn

Toán

 

 

Tin

Kỹ CN

Anh

BS_Si

Văn

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Đòan Công Hòang

 

Lớp 11A8

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

TD

Anh

Kỹ CN

Văn

 

 

BS_T

Sinh

Toán

Tin

BS-Ly

Địa

 

 

BS_H

Văn

Văn

TD

Anh

 

 

BS_Si

QP

Sử

Toán

Anh

Sinh

 

 

Hoá

Hoá

Kỹ CN

Toán

GD

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Thị Kim Chung

 

Lớp 11A9

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

BS-Ly

Toán

TD

Toán

Toán

 

 

Sinh

Kỹ CN

Địa

Văn

BS_T

 

 

BS_Si

Sử

TD

Tin

BS_H

 

 

Hoá

Kỹ CN

QP

Văn

Sinh

Hoá

 

 

Anh

Anh

GD

Văn

Anh

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Bùi Thị Sinh

 

Lớp 11A10

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Toán

Anh

GD

Toán

Tin

 

 

QP

Văn

Hoá

Kỹ CN

Toán

Hoá

 

 

Địa

Sinh

Sử

Anh

BS_T

 

 

BS-Ly

BS_H

Kỹ CN

TD

TD

 

 

Văn

Anh

BS_Si

Văn

Sinh

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Thúy Nga

 

Lớp 11A11

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Anh

QP

Anh

Tin

Toán

 

 

Toán

BS_Si

Anh

Hoá

Sử

 

 

Hoá

TD

Kỹ CN

TD

Sinh

Văn

 

 

BS-Ly

Văn

Văn

GD

BS_T

 

 

BS_H

Sinh

Địa

Kỹ CN

Toán

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Tạ Thị Ngọc Giang

 

Lớp 12A1

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Tin

GD

Anh

Tin

Địa

 

 

BS_Dia

TD

Văn

Anh

Sinh

Văn

 

 

Kỹ CN

QP

TD

BS-Ly

Toán

Văn

 

 

Hoá

Anh

Toán

Sử

Hoá

 

 

Địa

BS_Va

Toán

BS_T

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Tố Quyên

 

Lớp 12A2

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Địa

Kỹ CN

TD

GD

Toán

 

 

BS_T

Anh

QP

Toán

Anh

 

 

Tin

Toán

Sử

Anh

BS-Ly

Địa

 

 

Văn

TD

Hoá

Văn

BS_Dia

Sinh

 

 

Văn

Tin

Hoá

BS_Va

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Thu Hiền

 

Lớp 12A3

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Tin

BS_Va

Văn

TD

 

 

BS_T

Địa

Kỹ CN

Văn

TD

Hoá

 

 

Địa

Văn

Toán

Toán

GD

Sử

 

 

BS_Dia

BS-Ly

QP

Anh

Hoá

Toán

 

 

Sinh

Anh

Anh

Tin

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Thị Nhàn

 

Lớp 12A4

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

BS_Dia

Văn

Toán

Địa

Hoá

 

 

Anh

BS-Ly

Toán

Văn

TD

 

 

Địa

Anh

Tin

Sử

Tin

Anh

 

 

Kỹ CN

GD

Toán

BS_Va

TD

QP

 

 

Sinh

Văn

BS_T

Hoá

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Ngô Thu Giang

 

Lớp 12A5

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

GD

Hoá

Tin

TD

QP

 

 

BS_Dia

Toán

Anh

Toán

Toán

 

 

Hoá

Tin

Văn

BS_Va

Sinh

BS_T

 

 

Địa

Kỹ CN

Văn

Văn

Anh

TD

 

 

Anh

Địa

BS-Ly

Sử

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Thị Hoài

 

Lớp 12A6

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Kỹ CN

TD

Toán

Sinh

Sử

 

 

Hoá

BS_Dia

Tin

Hoá

BS-Ly

Toán

 

 

Văn

Địa

QP

TD

Toán

 

 

Văn

Tin

Địa

Anh

Anh

 

 

GD

Anh

BS_Va

BS_T

Văn

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Đặng Hoàng Loan

 

Lớp 12A7

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

BS-Ly

BS_Va

Anh

Văn

Hoá

 

 

Văn

QP

Sinh

BS_T

Văn

 

 

Hoá

TD

Anh

Toán

Anh

Sử

 

 

Tin

Địa

GD

BS_Dia

TD

Toán

 

 

Kỹ CN

Toán

Tin

Địa

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Dương Thị Thu

 

Lớp 12A8

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Anh

Hoá

Sinh

TD

Văn

 

 

Toán

GD

QP

Địa

Văn

 

 

BS_Va

Kỹ CN

Toán

Hoá

BS_Dia

Địa

 

 

Văn

Toán

TD

Sử

Tin

BS_T

 

 

Tin

BS-Ly

Anh

Anh

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Đào Thị Mai

 

Lớp 12A9

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

TD

Địa

Văn

Hoá

Sinh

 

 

BS_Va

Văn

BS_Dia

Văn

QP

 

 

BS_T

Địa

Toán

Kỹ CN

TD

Anh

 

 

Tin

Anh

Toán

Toán

Anh

 

 

Hoá

BS-Ly

Sử

GD

Tin

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Thị Hương

 

Lớp 12A10

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

BS_Dia

Sử

Toán

Toán

Anh

 

 

Tin

BS_T

TD

TD

Toán

 

 

GD

Anh

BS-Ly

Sinh

QP

 

 

Văn

Tin

Địa

Kỹ CN

BS_Va

Văn

 

 

Văn

Địa

Hoá

Anh

Hoá

SH

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

GVCN: Nguyễn Văn Quang

 

Lớp 12A11

 

(Áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2017)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

CC

Văn

QP

Anh

Toán

 

 

Địa

GD

TD

Toán

Anh

Hoá

 

 

Tin

Kỹ CN

Sử

BS_T

Địa

 

 

BS_Dia

BS_Va

Toán

TD

BS-Ly

Văn

 

 

Văn

Tin

Anh

Hoá

Sinh