Thứ hai, 13/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 4034

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Các em nên xem trên máy tính thì rõ hơn

THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A1

GVCN: Lê Thị Điệp

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Kỹ NN - HồngKt

BSToan - HoàiToa

BSAnh - GiangAh

Sử - PhươngSu

Tin - LươngTi

Hóa - MaiHo

 

 

Anh - GiangAh

Toán - HoàiToa

TD - QuânTC

Tin - LươngTi

Lý - AnhLi

Địa - NhưĐi

 

 

Hóa - MaiHo

BSLi - AnhLi

Địa - NhưĐi

TD - QuânTC

BSVan - ThuVa

Anh - GiangAh

 

 

Toán - HoàiToa

GDQP - QuỳnhQP

Sinh - ĐiệpSi

Văn - ThuVa

Văn - ThuVa

Toán - HoàiToa

 

 

ChCờ - ĐiệpSi

Lý - AnhLi

GDCD - ThoaCD

Văn - ThuVa

Anh - GiangAh

SHL - ĐiệpSi

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A2

GVCN: Nguyễn Thu Hiền

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Anh - HiềnAh

Lý - AnhLi

Sinh - TuyếtSi

BSToan - NhànToa

Lý - AnhLi

Địa - NhưĐi

 

 

Văn - PhượngVa

Hóa - PhúcHo

Hóa - PhúcHo

Sử - PhươngSu

Văn - PhượngVa

Kỹ NN - HồngKt

 

 

Tin - LươngTi

Tin - LươngTi

BSVan - PhượngVa

Toán - NhànToa

Anh - HiềnAh

BSLi - AnhLi

 

 

Toán - NhànToa

Toán - NhànToa

Văn - PhượngVa

TD - QuânTC

TD - QuânTC

Anh - HiềnAh

 

 

ChCờ - HiềnAh

GDCD - ThoaCD

GDQP - QuỳnhQP

Địa - NhưĐi

BSAnh - HiềnAh

SHL - HiềnAh

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A3

GVCN: Tạ Thị Ngọc Giang

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán - ThuToa

GDCD - ThoaCD

Lý - NgaLi

Tin - LươngTi

Sinh - TuyếtSi

Văn - DuyênVa

 

 

Tin - LươngTi

GDQP - QuỳnhQP

Anh - GiangAh

Lý - NgaLi

Văn - DuyênVa

BSVan - DuyênVa

 

 

Anh - GiangAh

Hóa - GiangHo

Anh - GiangAh

Địa - NhưĐi

Văn - DuyênVa

BSToan - ThuToa

 

 

Hóa - GiangHo

Toán - ThuToa

TD - QuânTC

Sử - PhươngSu

BSAnh - GiangAh

Toán - ThuToa

 

 

ChCờ - GiangAh

Kỹ NN - HồngKt

Địa - NhưĐi

BSLi - NgaLi

TD - QuânTC

SHL - GiangAh

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A4

GVCN: Nguyễn Thị Nhàn

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn - PhượngVa

Văn - PhượngVa

Địa - NhưĐi

Lý - TháiLi

Địa - NhưĐi

Kỹ NN - HồngKt

 

 

BSToan - NhànToa

Toán - NhànToa

GDQP - QuỳnhQP

TD - QuânTC

BSAnh - LiênAh

Anh - LiênAh

 

 

Anh - LiênAh

Toán - NhànToa

TD - QuânTC

BSLi - TháiLi

Tin - LươngTi

Hóa - GiangHo

 

 

Tin - LươngTi

Anh - LiênAh

Lý - TháiLi

Toán - NhànToa

BSVan - PhượngVa

Sinh - ĐiệpSi

 

 

ChCờ - NhànToa

Hóa - GiangHo

Văn - PhượngVa

Sử - PhươngSu

GDCD - ThoaCD

SHL - NhànToa

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A5

GVCN: Ngô Thu Giang

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Tin - LươngTi

Hóa - GiangHo

Anh - NgọcAh

Văn - ThuVa

BSVan - ThuVa

Toán - ThuToa

 

 

Sinh - ĐiệpSi

Toán - ThuToa

BSAnh - NgọcAh

Văn - ThuVa

TD - QuânTC

Hóa - GiangHo

 

 

BSToan - ThuToa

Sử - LýSu

Tin - LươngTi

GDCD - ThoaCD

Kỹ NN - HồngKt

Địa - NhưĐi

 

 

Toán - ThuToa

BSLi - ChínhLi

GDQP - QuỳnhQP

Anh - NgọcAh

Lý - ChínhLi

Địa - NhưĐi

 

 

ChCờ - GiangHo

Lý - ChínhLi

TD - QuânTC

Anh - NgọcAh

Văn - ThuVa

SHL - GiangHo

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A6

GVCN: Nguyễn Tố Quyên

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Hóa - MaiHo

Tin - LươngTi

Văn - PhượngVa

Địa - NhưĐi

Anh - MơAh

Lý - TháiLi

 

 

Kỹ NN - HồngKt

GDCD - ThoaCD

Lý - TháiLi

Hóa - MaiHo

Địa - NhưĐi

BSLi - TháiLi

 

 

Văn - PhượngVa

Văn - PhượngVa

Sử - LýSu

Toán - QuyênToa

BSVan - PhượngVa

Toán - QuyênToa

 

 

Toán - QuyênToa

Anh - MơAh

Sinh - TuyếtSi

Anh - MơAh

TD - PhươngTC

BSToan - QuyênToa

 

 

ChCờ - QuyênToa

GDQP - QuỳnhQP

TD - PhươngTC

Tin - LươngTi

BSAnh - MơAh

SHL - QuyênToa

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A7

GVCN: Nguyễn Thị Hoài

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Địa - HàĐi

Hóa - PhúcHo

Tin - LươngTi

Anh - ChúcAh

Sử - LýSu

Toán - HoàiToa

 

 

Toán - HoàiToa

Lý - AnhLi

Sinh - TuyếtSi

Kỹ NN - HồngKt

Văn - HĐVa

BSLi - AnhLi

 

 

Anh - ChúcAh

GDQP - QuỳnhQP

GDCD - ThoaCD

Tin - LươngTi

Địa - HàĐi

BSToan - HoàiToa

 

 

BSAnh - ChúcAh

Toán - HoàiToa

TD - PhươngTC

Văn - HĐVa

Hóa - PhúcHo

Lý - AnhLi

 

 

ChCờ - HoàiToa

Anh - ChúcAh

Văn - HĐVa

BSVan - HĐVa

TD - PhươngTC

SHL - HoàiToa

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A8

GVCN: Đào Thị Mai

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Anh - LiênAh

Kỹ NN - HồngKt

Sử - LýSu

BSToan - QuyênToa

Anh - LiênAh

Toán - QuyênToa

 

 

Văn - HĐVa

Văn - HĐVa

BSLi - QuảngLi

Lý - QuảngLi

Tin - LươngTi

Toán - QuyênToa

 

 

Địa - HàĐi

Văn - HĐVa

TD - PhươngTC

Hóa - MaiHo

BSVan - HĐVa

Hóa - MaiHo

 

 

TD - PhươngTC

Tin - LươngTi

Lý - QuảngLi

GDCD - ThoaCD

Sinh - TuyếtSi

Anh - LiênAh

 

 

ChCờ - MaiHo

BSAnh - LiênAh

GDQP - TuyênQP

Toán - QuyênToa

Địa - HàĐi

SHL - MaiHo

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A9

GVCN: Nguyễn Văn Quang

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

BSVan - HàVa

Sử - LýSu

Hóa - PhúcHo

BSLi - QuảngLi

Địa - HàĐi

Văn - HàVa

 

 

Văn - HàVa

BSAnh - ChúcAh

GDCD - ThoaCD

Anh - ChúcAh

Sinh - TuyếtSi

Văn - HàVa

 

 

Toán - QuangToa

GDQP - TuyênQP

BSToan - QuangToa

Anh - ChúcAh

TD - PhươngTC

TD - PhươngTC

 

 

Địa - HàĐi

Anh - ChúcAh

Toán - QuangToa

Lý - QuảngLi

Lý - QuảngLi

Toán - QuangToa

 

 

ChCờ - QuangToa

Tin - LươngTi

Tin - LươngTi

Kỹ NN - HồngKt

Hóa - PhúcHo

SHL - QuangToa

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A10

GVCN: ĐặngThị Minh Nguyệt

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn - NguyệtVa

BSAnh - HiềnAh

Toán - TuânToa

Kỹ NN - HồngKt

Anh - HiềnAh

Hóa - NguyệtHo

 

 

Văn - NguyệtVa

Anh - HiềnAh

BSToan - TuânToa

Tin - XuânTi

TD - PhươngTC

Tin - XuânTi

 

 

Anh - HiềnAh

TD - PhươngTC

GDQP - TuyênQP

Địa - BHằngĐi

Hóa - NguyệtHo

Văn - NguyệtVa

 

 

BSVan - NguyệtVa

Toán - TuânToa

BSLi - NgaLi

Lý - NgaLi

Sử - LýSu

Địa - BHằngĐi

 

 

ChCờ - NguyệtVa

Toán - TuânToa

Lý - NgaLi

GDCD - ThoaCD

Sinh - TuyếtSi

SHL - NguyệtVa

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A11

GVCN: Trần Thị Liên

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Tin - XuânTi

Lý - NgaLi

Sinh - ĐiệpSi

BSAnh - LiênAh

Hóa - NguyệtHo

Toán - HiểnToa

 

 

Hóa - NguyệtHo

Anh - LiênAh

Lý - NgaLi

GDQP - TuyênQP

Tin - XuânTi

Địa - BHằngĐi

 

 

TD - PhươngTC

BSLi - NgaLi

Văn - NinhVa

Anh - LiênAh

GDCD - ThoaCD

BSToan - HiểnToa

 

 

Anh - LiênAh

Toán - HiểnToa

Văn - NinhVa

Kỹ NN - HồngKt

Văn - NinhVa

TD - PhươngTC

 

 

ChCờ - LiênAh

Toán - HiểnToa

Sử - LýSu

Địa - BHằngĐi

BSVan - NinhVa

SHL - LiênAh

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A12

GVCN: Đặng Hoàng Loan

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Hóa - NguyệtHo

Toán - HiểnToa

BSLi - QuảngLi

Tin - XuânTi

Kỹ NN - HồngKt

Tin - XuânTi

 

 

BSVan - LoanVa

Toán - HiểnToa

TD - PhươngTC

Địa - DungĐi

Địa - DungĐi

Hóa - NguyệtHo

 

 

Văn - LoanVa

Anh - MơAh

BSToan - HiểnToa

Anh - MơAh

Anh - MơAh

Văn - LoanVa

 

 

Sinh - ĐiệpSi

TD - PhươngTC

Sử - LýSu

GDQP - TuyênQP

GDCD - ThoaCD

Văn - LoanVa

 

 

ChCờ - LoanVa

BSAnh - MơAh

Toán - HiểnToa

Lý - QuảngLi

Lý - QuảngLi

SHL - LoanVa

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 10A13

GVCN: Nguyễn Thị Hương

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn - HĐVa

Văn - HĐVa

Lý - TháiLi

Toán - PhươngToa

Địa - DungĐi

Toán - PhươngToa

 

 

Tin - XuânTi

TD - PhươngTC

Sinh - ĐiệpSi

Toán - PhươngToa

Sử - LýSu

TD - PhươngTC

 

 

Hóa - NguyệtHo

Kỹ NN - HồngKt

BSAnh - HươngAh

Địa - DungĐi

Tin - XuânTi

BSToan - PhươngToa

 

 

Anh - HươngAh

GDCD - ThoaCD

BSVan - HĐVa

Lý - TháiLi

Văn - HĐVa

Anh - HươngAh

 

 

ChCờ - HươngAh

GDQP - TuyênQP

Anh - HươngAh

BSLi - TháiLi

Hóa - NguyệtHo

SHL - HươngAh

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 11A1

GVCN: Đặng Hồng Hạnh

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - HạnhAh

Hóa - ChungHo

Anh - HạnhAh

CNghệ - ThànhCN

Toán - ThuToa

TD - MỹTC

 

 

Anh - HạnhAh

Văn - LoanVa

Văn - LoanVa

BSLi - ThắmLi

Anh - HạnhAh

GDQP - QuỳnhQP

 

 

BSSi - TuyếtSi

Toán - ThuToa

Văn - LoanVa

Hóa - ChungHo

BSToan - ThuToa

GDCD - CườngCD

 

 

Lý - ThắmLi

TD - MỹTC

Toán - ThuToa

Tin - LoanTi

Tin - LoanTi

Sử - HoànSu

 

 

Văn - LoanVa

Sinh - TuyếtSi

Toán - ThuToa

Địa - ĐHằngĐi

Lý - ThắmLi

SHL - HạnhAh

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 11A2

GVCN: Nguyễn Thị Mai Phương

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - PhươngToa

Sinh - TuyếtSi

TD - MỹTC

Hóa - ChungHo

Anh - HạnhAh

Văn - DuyênVa

 

 

CNghệ - ThànhCN

TD - MỹTC

Lý - HườngLi

Tin - LoanTi

GDCD - CườngCD

Anh - HạnhAh

 

 

Lý - HườngLi

BSToan - PhươngToa

Sử - HoànSu

Toán - PhươngToa

Tin - LoanTi

GDQP - QuỳnhQP

 

 

BSLi - HườngLi

Hóa - ChungHo

Văn - DuyênVa

Toán - PhươngToa

Văn - DuyênVa

Địa - ĐHằngĐi

 

 

Toán - PhươngToa

Toán - PhươngToa

Anh - HạnhAh

BSSi - TuyếtSi

Văn - DuyênVa

SHL - PhươngToa

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 11A3

GVCN: Nguyễn Minh Hoàn

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - HoànSu

Văn - LyHĐVa

Lý - GiangLi

Văn - LyHĐVa

Tin - ThuầnTi

Anh - HồngAh

 

 

Toán - PhươngToa

Văn - LyHĐVa

Lý - GiangLi

Văn - LyHĐVa

TD - MỹTC

TD - MỹTC

 

 

BSToan - PhươngToa

Tin - ThuầnTi

GDQP - QuỳnhQP

Hóa - MaiHo

Anh - HồngAh

Toán - PhươngToa

 

 

Sử - HoànSu

BSSi - TuyếtSi

Toán - PhươngToa

Sinh - TuyếtSi

Hóa - MaiHo

BSLi - GiangLi

 

 

CNghệ - ThànhCN

Địa - ĐHằngĐi

Toán - PhươngToa

Anh - HồngAh

GDCD - CườngCD

SHL - HoànSu

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 11A4

GVCN: Đỗ Thị Hằng

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - ĐHằngĐi

Toán - ThuToa

BSToan - ThuToa

TD - MỹTC

BSSi - SinhSi

GDCD - CườngCD

 

 

Sinh - SinhSi

Toán - ThuToa

Toán - ThuToa

Tin - ThuầnTi

Lý - ChínhLi

Anh - HồngAh

 

 

Hóa - ThảoHo

Lý - ChínhLi

TD - MỹTC

GDQP - QuỳnhQP

BSLi - ChínhLi

Địa - ĐHằngĐi

 

 

CNghệ - ThànhCN

Văn - LyHĐVa

Anh - HồngAh

Văn - LyHĐVa

Toán - ThuToa

Hóa - ThảoHo

 

 

Sử - HằngSu

Văn - LyHĐVa

Anh - HồngAh

Văn - LyHĐVa

Tin - ThuầnTi

SHL - ĐHằngĐi

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 11A5

GVCN: Phạm Thị Kim Anh

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - AnhLi

Hóa - ThảoHo

Tin - ThuầnTi

BSToan - QuangToa

TD - MỹTC

GDQP - QuỳnhQP

 

 

BSLi - AnhLi

Anh - PhúAh

TD - MỹTC

GDCD - CườngCD

Sinh - SinhSi

Toán - QuangToa

 

 

Văn - LoanVa

Địa - ĐHằngĐi

Toán - QuangToa

Sử - HằngSu

Anh - PhúAh

Toán - QuangToa

 

 

Văn - LoanVa

Văn - LoanVa

Toán - QuangToa

Hóa - ThảoHo

Anh - PhúAh

Lý - AnhLi

 

 

Lý - AnhLi

Tin - ThuầnTi

Văn - LoanVa

CNghệ - ThànhCN

BSSi - SinhSi

SHL - AnhLi

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 11A6

GVCN: Phạm Hương Giang

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - GiangLi

Lý - GiangLi

CNghệ - BằngCN

Tin - ThuầnTi

Anh - HiềnAh

Anh - HiềnAh

 

 

Hóa - ChungHo

Toán - HoàngToa

Toán - HoàngToa

Văn - DuyênVa

Anh - HiềnAh

Văn - DuyênVa

 

 

Toán - HoàngToa

TD - MỹTC

Văn - DuyênVa

Địa - ĐHằngĐi

TD - MỹTC

Văn - DuyênVa

 

 

Sử - HằngSu

BSToan - HoàngToa

Lý - GiangLi

Toán - HoàngToa

BSSi - NgaSi

GDQP - QuỳnhQP

 

 

Tin - ThuầnTi

GDCD - CườngCD

BSLi - GiangLi

Hóa - ChungHo

Sinh - NgaSi

SHL - GiangLi

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 11A7

GVCN: Đỗ Thị Hằng

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - HằngSu

Tin - ThuầnTi

Văn - HàVa

Sinh - NgaSi

Anh - PhúAh

Văn - HàVa

 

 

BSSi - NgaSi

Lý - HườngLi

Toán - CôngToa

Văn - HàVa

BSLi - HườngLi

Văn - HàVa

 

 

Sử - HằngSu

CNghệ - BằngCN

Toán - CôngToa

TD - MỹTC

GDCD - CườngCD

Lý - HườngLi

 

 

Địa - BHằngĐi

Toán - CôngToa

Tin - ThuầnTi

GDQP - QuỳnhQP

TD - MỹTC

Anh - PhúAh

 

 

BSToan - CôngToa

Toán - CôngToa

Anh - PhúAh

Hóa - MaiHo

Hóa - MaiHo

SHL - HằngSu

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 11A8

GVCN: Bùi Ngọc Kiến

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - KiếnVa

Lý - HườngLi

Toán - ThắngToa

GDQP - QuỳnhQP

Văn - KiếnVa

Anh - ChúcAh

 

 

Địa - BHằngĐi

Toán - ThắngToa

Văn - KiếnVa

CNghệ - ThànhCN

Văn - KiếnVa

BSLi - HườngLi

 

 

Tin - ThuầnTi

Toán - ThắngToa

Tin - ThuầnTi

BSToan - ThắngToa

Sinh - NgaSi

TD - MỹTC

 

 

BSSi - NgaSi

Anh - ChúcAh

Sử - HằngSu

TD - MỹTC

Hóa - NguyệtHo

Văn - KiếnVa

 

 

Anh - ChúcAh

Hóa - NguyệtHo

Lý - HườngLi

Toán - ThắngToa

GDCD - ThoaCD

SHL - KiếnVa

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 11A9

GVCN: Nguyễn Thị Thắm

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - ThắmLi

Toán - ThắngToa

GDQP - QuỳnhQP

TD - QuânTC

GDCD - ThoaCD

Sử - HoànSu

 

 

Tin - ThuầnTi

Hóa - NguyệtHo

Văn - HàVa

BSSi - TuyếtSi

CNghệ - BằngCN

Anh - ChúcAh

 

 

Lý - ThắmLi

Sinh - TuyếtSi

Toán - ThắngToa

Lý - ThắmLi

BSLi - ThắmLi

Văn - HàVa

 

 

Anh - ChúcAh

TD - QuânTC

BSToan - ThắngToa

Văn - HàVa

Tin - ThuầnTi

Địa - BHằngĐi

 

 

Toán - ThắngToa

Anh - ChúcAh

Hóa - NguyệtHo

Văn - HàVa

Toán - ThắngToa

SHL - ThắmLi

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 11A10

GVCN: Bùi Thị Hằng

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - BHằngĐi

Hóa - NguyệtHo

BSToan - QuangToa

Sinh - TuyếtSi

Sử - HoànSu

Toán - QuangToa

 

 

GDQP - TuyênQP

Anh - ChúcAh

Toán - QuangToa

TD - QuânTC

GDCD - ThoaCD

Lý - LoanLi

 

 

Anh - ChúcAh

TD - QuânTC

Hóa - NguyệtHo

Địa - BHằngĐi

Lý - LoanLi

BSLi - LoanLi

 

 

Tin - XuânTi

Văn - HàVa

Văn - HàVa

Toán - QuangToa

Tin - XuânTi

Anh - ChúcAh

 

 

BSSi - TuyếtSi

Văn - HàVa

Văn - HàVa

Toán - QuangToa

CNghệ - BằngCN

SHL - BHằngĐi

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 11A11

GVCN: Bùi Thị Xuân

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - XuânTi

TD - QuânTC

Văn - DuyênVa

Văn - DuyênVa

BSLi - LoanLi

Lý - LoanLi

 

 

Tin - XuânTi

Toán - HoàiToa

Văn - DuyênVa

BSSi - NgaSi

Lý - LoanLi

Sinh - NgaSi

 

 

GDQP - TuyênQP

Hóa - NguyệtHo

CNghệ - BằngCN

Anh - PhúAh

Hóa - NguyệtHo

Anh - PhúAh

 

 

Toán - HoàiToa

Sử - HoànSu

BSToan - HoàiToa

TD - QuânTC

GDCD - ThoaCD

Văn - DuyênVa

 

 

Toán - HoàiToa

Anh - PhúAh

Toán - HoàiToa

Địa - BHằngĐi

Tin - XuânTi

SHL - XuânTi

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 12A1

GVCN: Nguyễn Thu Hường

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - HườngLi

BSVan - NinhVa

Sử - HằngSu

GDQP - HuyQP

Anh - HươngAh

Lý - HườngLi

 

 

Địa - HàĐi

Sinh - NgaSi

GDCD - CườngCD

Hóa - PhúcHo

Toán - ThắngToa

Sử - HằngSu

 

 

Văn - NinhVa

Văn - NinhVa

Sinh - NgaSi

TD - LiênTC

Lý - HườngLi

CNghệ - BằngCN

 

 

Toán - ThắngToa

TD - LiênTC

BSLi - HườngLi

Toán - ThắngToa

Văn - NinhVa

Tin - LoanTi

 

 

Anh - HươngAh

Toán - ThắngToa

BSToan - ThắngToa

Anh - HươngAh

Hóa - PhúcHo

SHL - HườngLi

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 12A2

GVCN: Phan Thu Hà

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - HàĐi

Văn - ThuVa

Toán - HiểnToa

BSLi - TháiLi

GDCD - CườngCD

Sinh - NgaSi

 

 

Toán - HiểnToa

Lý - TháiLi

Sinh - NgaSi

TD - LiênTC

Anh - MơAh

Tin - LoanTi

 

 

Toán - HiểnToa

BSVan - ThuVa

TD - LiênTC

Lý - TháiLi

Toán - HiểnToa

Sử - HằngSu

 

 

GDQP - HuyQP

CNghệ - BằngCN

Văn - ThuVa

Sử - HằngSu

Hóa - PhúcHo

Địa - HàĐi

 

 

Hóa - PhúcHo

Anh - MơAh

Văn - ThuVa

Anh - MơAh

BSToan - HiểnToa

SHL - HàĐi

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 12A3

GVCN: Nguyễn Thuỳ Dung

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - DungĐi

Toán - QuyênToa

GDCD - CườngCD

Lý - QuảngLi

TD - LiênTC

Sử - HằngSu

 

 

Hóa - PhúcHo

Toán - QuyênToa

Toán - QuyênToa

Địa - DungĐi

BSLi - QuảngLi

Văn - KiếnVa

 

 

GDQP - HuyQP

TD - LiênTC

Toán - QuyênToa

Hóa - PhúcHo

Anh - MơAh

Tin - LoanTi

 

 

Văn - KiếnVa

Anh - MơAh

Lý - QuảngLi

Anh - MơAh

Sinh - SinhSi

CNghệ - BằngCN

 

 

Văn - KiếnVa

Sinh - SinhSi

BSToan - QuyênToa

Sử - HằngSu

BSVan - KiếnVa

SHL - DungĐi

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 12A4

GVCN: Trần Thị Hải Ninh

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - NinhVa

GDQP - HuyQP

Anh - HồngAh

TD - LiênTC

CNghệ - BằngCN

Lý - ThắmLi

 

 

Văn - NinhVa

Sinh - SinhSi

Sử - HằngSu

Sử - HằngSu

Anh - HồngAh

Hóa - ThảoHo

 

 

Anh - HồngAh

Tin - LoanTi

BSToan - HiểnToa

GDCD - CườngCD

Hóa - ThảoHo

Sinh - SinhSi

 

 

Toán - HiểnToa

Văn - NinhVa

Toán - HiểnToa

Địa - DungĐi

TD - LiênTC

BSLi - ThắmLi

 

 

Toán - HiểnToa

Văn - NinhVa

Toán - HiểnToa

Lý - ThắmLi

BSVan - NinhVa

SHL - NinhVa

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 12A5

GVCN: Tạ Thị Thu Thảo

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - ThảoHo

TD - LiênTC

TD - LiênTC

GDCD - CườngCD

Hóa - ThảoHo

Toán - NhànToa

 

 

Văn - KiếnVa

GDQP - HuyQP

Lý - QuảngLi

Sinh - ĐiệpSi

Anh - HươngAh

CNghệ - BằngCN

 

 

Anh - HươngAh

Sinh - ĐiệpSi

Sử - PhươngSu

Hóa - ThảoHo

Văn - KiếnVa

Sử - PhươngSu

 

 

Toán - NhànToa

BSToan - NhànToa

Văn - KiếnVa

Anh - HươngAh

Lý - QuảngLi

Địa - DungĐi

 

 

Toán - NhànToa

Toán - NhànToa

BSVan - KiếnVa

Tin - LoanTi

BSLi - QuảngLi

SHL - ThảoHo

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 12A6

GVCN: Đào Cẩm Phương

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - PhươngSu

Sinh - NgaSi

Lý - QuảngLi

BSToan - TuânToa

BSLi - QuảngLi

Toán - TuânToa

 

 

Địa - DungĐi

Tin - LoanTi

TD - Hải

Lý - QuảngLi

TD - Hải

Toán - TuânToa

 

 

Hóa - PhúcHo

Toán - TuânToa

Anh - HạnhAh

Toán - TuânToa

CNghệ - BằngCN

Sinh - NgaSi

 

 

Hóa - PhúcHo

GDCD - CườngCD

Văn - HĐVa

GDQP - HuyQP

Văn - HĐVa

Sử - PhươngSu

 

 

Anh - HạnhAh

Anh - HạnhAh

Sử - PhươngSu

Văn - HĐVa

BSVan - HĐVa

SHL - PhươngSu

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 12A7

GVCN: Mai Công Tuân

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - TuânToa

Sinh - ĐiệpSi

BSLi - HườngLi

Địa - DungĐi

Văn - PhượngVa

Sử - PhươngSu

 

 

BSToan - TuânToa

Hóa - ThảoHo

TD - LiênTC

Văn - PhượngVa

Văn - PhượngVa

CNghệ - ThànhCN

 

 

Sử - PhươngSu

Anh - HạnhAh

Toán - TuânToa

GDQP - HuyQP

TD - LiênTC

Toán - TuânToa

 

 

Anh - HạnhAh

Lý - HườngLi

Toán - TuânToa

BSVan - PhượngVa

Lý - HườngLi

Anh - HạnhAh

 

 

Hóa - ThảoHo

Toán - TuânToa

GDCD - CườngCD

Sinh - ĐiệpSi

Tin - LoanTi

SHL - TuânToa

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THPT ĐAN PHƯỢNG

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 12A8

GVCN: Đòan Công Hoàng

 

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2018)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

ChCờ - HoàngToa

Địa - ĐHằngĐi

BSToan - HoàngToa

Tin - LoanTi

Văn - NguyệtVa

CNghệ - ThànhCN

 

 

BSLi - GiangLi

Lý - GiangLi

Anh - HồngAh

GDQP - HuyQP

TD - LiênTC

Hóa - GiangHo

 

 

Văn - NguyệtVa

GDCD - CườngCD

Toán - HoàngToa

Sinh - ĐiệpSi

BSVan - NguyệtVa

Lý - GiangLi

 

 

Văn - NguyệtVa

Sinh - ĐiệpSi

Toán - HoàngToa

TD - LiênTC

Hóa - GiangHo

Anh - HồngAh

 

 

Anh - HồngAh

Toán - HoàngToa

Sử - HoànSu

Toán - HoàngToa

Sử - HoànSu

SHL - HoàngToa

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7