Nơi chắp cánh cho những ước mơ!
Thứ sáu, 22/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 963

TKB KÌ 2 TOÀN TRƯỜNG

 

THỨ
TIẾT

10A1

(HạnhAnh)

10A2

(PhươngT)

10A3

(HoànSử)

10A4

(HằngĐA)

10A5

(AnhLý)

10A6

(GiangLý)

10A7

(HằngSử)

10A8

(KiếnV)

10A9

(ThắmLy)

10A10

(HằngĐB)

2

1

CC - HạnhAnh

CC - PhươngT

CC - HoànSử

CC - HằngĐA

CC - AnhLý

CC - GiangLý

CC - HằngSử

CC - KiếnV

CC - ThắmLy

CC - HằngĐB

2

Kỹ NN - HồngCN

Anh - HạnhAnh

Lý - GiangLý

Sử - HoànSử

BS_Anh - GiangAnh

Văn - KiếnV

Tin - LươngTin

Lý - AnhLý

Tin - XuânTi

BS_T - QuangT

3

Anh - HạnhAnh

QP - QuynhQP

Tin - LươngTin

Kỹ NN - HồngCN

Hoá - ThảoH

Sử - HằngSử

Toán - CôngT

Lý - AnhLý

BS_Anh - PhúAnh

Tin - XuânTi

4

Toán - HoàiT

Toán - PhươngT

Sử - HoànSử

Toán - Thu T

QP - QuynhQP

BS_Anh - HiềnAnh

Toán - CôngT

Anh - PhúAnh

Văn - HàVB

Toán - QuangT

5

Toán - HoàiT

Lý - HườngLy

Kỹ NN - HồngCN

Toán - Thu T

Sử - HằngSử

Tin - LươngTin

BS_Anh - PhúAnh

Toán - ThắngTA

Lý - ThắmLy

Sử - LýSu

3

1

Lý - ThắmLy

Kỹ NN - HồngCN

Văn - PhượngV

Lý - ChínhLý

Tin - LươngTin

Anh - HiềnAnh

TD - PhươngTD

Hoá - NguyệtH

QP - TuyênQP

Anh - HĐ Anh

2

BS_Anh - HạnhAnh

Văn - DuyênV

Văn - PhượngV

Tin - LươngTin

Kỹ NN - HồngCN

Anh - HiềnAnh

Anh - PhúAnh

Toán - ThắngTA

BS-Ly - ThắmLy

GD - ThoaGD

3

BS-Ly - ThắmLy

Văn - DuyênV

TD - PhươngTD

Hoá - ThảoH

Anh - GiangAnh

Sinh - NgaSi

Kỹ NN - HồngCN

Anh - PhúAnh

Hoá - NguyệtH

QP - TuyênQP

4

Hoá - PhúcHo

Anh - HạnhAnh

BS_Anh - HồngAnh

Địa - HằngĐA

BS-Ly - AnhLý

Tin - LươngTin

QP - QuynhQP

Sử - LýSu

Toán - ThắngTA

TD - Quân

5

Địa - HằngĐA

Toán - PhươngT

Anh - HồngAnh

Sinh - TuyếtBSh

Lý - AnhLý

Địa - NhưĐ

Tin - LươngTin

Kỹ NN - HồngCN

Sử - LýSu

Văn - DuyênV

4

1

Tin - XuânTi

Lý - HườngLy

Tin - LươngTin

TD - PhươngTD

Toán - QuangT

Toán - HòangT

Toán - CôngT

Sinh - NgaSi

Văn - HàVB

Kỹ NN - HồngCN

2

Văn - LoanVa

TD - PhươngTD

BS-Ly - GiangLý

BS_T - Thu T

Toán - QuangT

Văn - KiếnV

BS_T - CôngT

TD - Quân

Văn - HàVB

Văn - DuyênV

3

TD - PhươngTD

Hoá - PhúcHo

Kỹ NN - HồngCN

Văn - PhượngV

Tin - LươngTin

Văn - KiếnV

Địa - NhưĐ

GD - ThoaGD

Tin - XuânTi

Văn - DuyênV

4

Sử - HoànSử

Tin - LươngTin

Lý - GiangLý

Văn - PhượngV

Văn - HồngVHĐ

Sử - HằngSử

Lý - HườngLy

Anh - PhúAnh

GD - ThoaGD

Hoá - NguyệtH

5

Sinh - TuyếtBSh

Sử - HoànSử

Toán - PhươngT

GD - ThoaGD

Sinh - NgaSi

Lý - GiangLý

Kỹ NN - HồngCN

Tin - XuânTi

Anh - PhúAnh

Toán - QuangT

5

1

QP - QuynhQP

Hoá - PhúcHo

Hoá - MaiH

Sử - HoànSử

BS_T - QuangT

Kỹ NN - HồngCN

TD - PhươngTD

Toán - ThắngTA

TD - Quân

Sử - LýSu

2

Toán - HoàiT

GD - ThoaGD

Sinh - TuyếtBSh

TD - PhươngTD

Sử - HằngSử

Toán - HòangT

Lý - HườngLy

TD - Quân

Lý - ThắmLy

Anh - HĐ Anh

3

BS_T - HoàiT

Sinh - TuyếtBSh

Văn - PhượngV

Anh - HồngAnh

Văn - HồngVHĐ

TD - PhươngTD

Văn - HàVB

BS_T - ThắngTA

Sinh - NgaSi

BS-Ly - ThắmLy

4

Hoá - PhúcHo

Tin - LươngTin

GD - ThoaGD

BS-Ly - ChínhLý

Kỹ NN - HồngCN

QP - QuynhQP

Sinh - NgaSi

BS-Ly - AnhLý

Sử - LýSu

Sinh - TuyếtBSh

5

Kỹ NN - HồngCN

Sử - HoànSử

Anh - HồngAnh

Lý - ChínhLý

Anh - GiangAnh

GD - ThoaGD

Sử - HằngSử

Sử - LýSu

Toán - ThắngTA

Lý - ThắmLy

6

1

TD - PhươngTD

Toán - PhươngT

Địa - HằngĐA

Toán - Thu T

Lý - AnhLý

Kỹ NN - HồngCN

Anh - PhúAnh

QP - QuynhQP

Toán - ThắngTA

Hoá - NguyệtH

2

Tin - XuânTi

BS-Ly - HườngLy

Toán - PhươngT

Hoá - ThảoH

Địa - HằngĐA

TD - PhươngTD

Anh - PhúAnh

Hoá - NguyệtH

Kỹ NN - HồngCN

Anh - HĐ Anh

3

GD - ThoaGD

BS_Anh - HạnhAnh

Anh - HồngAnh

QP - QuynhQP

Hoá - ThảoH

Hoá - ChungH

Hoá - MaiH

Văn - KiếnV

TD - Quân

Kỹ NN - HồngCN

4

Anh - HạnhAnh

BS_T - PhươngT

QP - QuynhQP

Văn - PhượngV

TD - PhươngTD

Hoá - ChungH

GD - ThoaGD

Văn - KiếnV

Hoá - NguyệtH

Tin - XuânTi

5

Văn - LoanVa

Văn - DuyênV

Hoá - MaiH

Anh - HồngAnh

GD - ThoaGD

BS-Ly - GiangLý

BS-Ly - HườngLy

Kỹ NN - HồngCN

BS_T - ThắngTA

BS_Anh - HĐ Anh

7

1

Lý - ThắmLy

TD - PhươngTD

BS_T - PhươngT

BS_Anh - HồngAnh

Văn - HồngVHĐ

BS_T - HòangT

Văn - HàVB

BS_Anh - PhúAnh

Kỹ NN - HồngCN

Địa - HằngĐB

2

Văn - LoanVa

Anh - HạnhAnh

Sử - HoànSử

Anh - HồngAnh

TD - PhươngTD

Anh - HiềnAnh

Văn - HàVB

Địa - HằngĐA

Địa - HằngĐB

TD - Quân

3

Anh - HạnhAnh

Kỹ NN - HồngCN

Toán - PhươngT

Tin - LươngTin

Toán - QuangT

Toán - HòangT

Hoá - MaiH

Văn - KiếnV

Anh - PhúAnh

Lý - ThắmLy

4

Sử - HoànSử

Địa - HằngĐA

TD - PhươngTD

Kỹ NN - HồngCN

Anh - GiangAnh

Lý - GiangLý

Sử - HằngSử

Tin - XuânTi

Anh - PhúAnh

Toán - QuangT

5

SH - HạnhAnh

SH - PhươngT

SH - HoànSử

SH - HằngĐA

SH - AnhLý

SH - GiangLý

SH - HằngSử

SH - KiếnV

SH - ThắmLy

SH - HằngĐB


 

THỨ
TIẾT

10A11

(XuânTi)

11A1

(HườngLy)

11A2

(HàĐịa)

11A3

(NhưĐ)

11A4

(NinhV)

11A5

(ThảoH)

11A6

(PhươngSử)

11A7

(TuânT)

11A8

(HòangT)

11A9

(ChungH)

2

1

CC - XuânTi

CC - HườngLy

CC - HàĐịa

CC - NhưĐ

CC - NinhV

CC - ThảoH

CC - PhươngSử

CC - TuânT

CC - HòangT

CC - ChungH

2

Toán - HoàiT

Lý - HườngLy

Kỹ CN - BằngCN

Anh - HươngAnh

Địa - NhưĐ

Anh - LiênAnh

Tin - ThuầnTin

Kỹ CN - Thành CN

BS_T - HòangT

Sinh - SinhSi

3

QP - TuyênQP

Anh - LiênAnh

BS-Ly - TháiLý

Địa - NhưĐ

Kỹ CN - BằngCN

BS-Ly - LoanLy

Sử - PhươngSử

Toán - TuânT

Lý - GiangLý

BS_Si - SinhSi

4

Sử - LýSu

Toán - ThắngTA

Lý - TháiLý

Văn - KiếnV

GD - CườngGD

Sử - PhươngSử

QP - TuyênQP

Lý - HườngLy

BS_Si - ĐiệpSh

Hoá - ChungH

5

Tin - XuânTi

Sử - PhươngSử

Địa - HàĐịa

Kỹ CN - BằngCN

Lý - LoanLy

Văn - KiếnV

BS-Ly - GiangLý

Tin - ThuầnTin

Hoá - GiangH

Anh - HạnhAnh

3

1

Văn - DuyênV

Toán - ThắngTA

BS_H - PhúcHo

TD - Quân

Toán - HiểnT

BS_H - ThảoH

Sinh - NgaSi

Sinh - ĐiệpSh

TD - Mỹ

BS-Ly - TháiLý

2

TD - Quân

BS_Si - NgaSi

QP - TuyênQP

Anh - HươngAnh

BS_Si - TuyếtBSh

Hoá - ThảoH

TD - Mỹ

Anh - Mơ Anh

Sinh - ĐiệpSh

Lý - TháiLý

3

Anh - HĐ Anh

Hoá - PhúcHo

BS_Si - TuyếtBSh

Toán - TuânT

Anh - HồngAnh

Sinh - ĐiệpSh

Toán - ThuýT

Anh - Mơ Anh

BS_H - GiangH

Sử - LýSu

4

Lý - QuảngLý

Anh - LiênAnh

GD - ThoaGD

Toán - TuânT

Sinh - TuyếtBSh

Văn - KiếnV

Văn - VânVHĐ

TD - Mỹ

QP - TuyênQP

Kỹ CN - Thành CN

5

GD - ThoaGD

Kỹ CN - BằngCN

Anh - HươngAnh

Văn - KiếnV

Hoá - ThảoH

GD - CườngGD

Văn - VânVHĐ

Kỹ CN - Thành CN

Hoá - GiangH

Anh - HạnhAnh

4

1

Toán - HoàiT

Hoá - PhúcHo

TD - Quân

Hoá - Duyên Ho

BS_T - HiểnT

TD - Mỹ

Toán - ThuýT

Văn - NguyệtV

Anh - HồngAnh

Toán - TuânT

2

Hoá - NguyệtH

Lý - HườngLy

Hoá - PhúcHo

BS_Si - TuyếtBSh

Sử - PhươngSử

TD - Mỹ

Toán - ThuýT

Hoá - Duyên Ho

Toán - HòangT

Kỹ CN - Thành CN

3

BS_T - HoàiT

QP - TuyênQP

Toán - HiểnT

Sinh - TuyếtBSh

Anh - HồngAnh

Anh - LiênAnh

Kỹ CN - BằngCN

BS_T - TuânT

Văn - NguyệtV

TD - Mỹ

4

Kỹ NN - HồngCN

Sinh - NgaSi

Kỹ CN - BằngCN

BS_T - TuânT

TD - Quân

Địa - NhưĐ

Anh - Mơ Anh

TD - Mỹ

Sử - LýSu

QP - TuyênQP

5

Sử - LýSu

Văn - DuyênV

Sử - PhươngSử

Toán - TuânT

Toán - HiểnT

Kỹ CN - BằngCN

Văn - VânVHĐ

Anh - Mơ Anh

Kỹ CN - Thành CN

GD - CườngGD

5

1

Anh - HĐ Anh

BS-Ly - HườngLy

Lý - TháiLý

Tin - LươngTin

QP - TuyênQP

Toán - HĐThaoTo

BS_Si - NgaSi

Địa - NhưĐ

Kỹ CN - Thành CN

TD - Mỹ

2

Kỹ NN - HồngCN

BS_H - PhúcHo

Văn - DuyênV

QP - TuyênQP

Tin - LươngTin

Toán - HĐThaoTo

Anh - Mơ Anh

GD - CườngGD

Tin - ThuầnTin

Địa - NhưĐ

3

TD - Quân

GD - ThoaGD

Văn - DuyênV

Kỹ CN - BằngCN

Lý - LoanLy

QP - TuyênQP

Địa - NhưĐ

Sinh - ĐiệpSh

Văn - NguyệtV

Lý - TháiLý

4

BS-Ly - QuảngLý

Văn - DuyênV

Anh - HươngAnh

TD - Quân

BS-Ly - LoanLy

Sinh - ĐiệpSh

GD - CườngGD

QP - TuyênQP

Toán - HòangT

Văn - NguyệtV

5

Sinh - NgaSi

Văn - DuyênV

Sinh - TuyếtBSh

Lý - LoanLy

Văn - NinhV

Tin - LươngTin

Kỹ CN - BằngCN

BS_Si - ĐiệpSh

Toán - HòangT

Văn - NguyệtV

6

1

Văn - DuyênV

Sinh - NgaSi

Toán - HiểnT

GD - ThoaGD

TD - Quân

Hoá - ThảoH

TD - Mỹ

BS-Ly - HườngLy

Văn - NguyệtV

Toán - TuânT

2

Văn - DuyênV

TD - Quân

Sinh - TuyếtBSh

BS_H - Duyên Ho

Văn - NinhV

BS_T - HĐThaoTo

Anh - Mơ Anh

Toán - TuânT

BS-Ly - GiangLý

Văn - NguyệtV

3

BS_Anh - HĐ Anh

BS_T - ThắngTA

Văn - DuyênV

Sinh - TuyếtBSh

Văn - NinhV

Lý - LoanLy

Lý - GiangLý

Lý - HườngLy

TD - Mỹ

Tin - XuânTi

4

Anh - HĐ Anh

Toán - ThắngTA

TD - Quân

Hoá - Duyên Ho

Toán - HiểnT

Toán - HĐThaoTo

BS_T - ThuýT

Văn - NguyệtV

Anh - HồngAnh

Sinh - SinhSi

5

Địa - HằngĐB

Anh - LiênAnh

BS_T - HiểnT

BS-Ly - LoanLy

Sinh - TuyếtBSh

Văn - KiếnV

Sinh - NgaSi

Văn - NguyệtV

GD - CườngGD

Anh - HạnhAnh

7

1

Lý - QuảngLý

Địa - HàĐịa

Toán - HiểnT

Văn - KiếnV

Hoá - ThảoH

Anh - LiênAnh

Hoá - PhúcHo

Sử - LýSu

Lý - GiangLý

Toán - TuânT

2

Tin - XuânTi

Tin - LươngTin

Anh - HươngAnh

Sử - PhươngSử

Kỹ CN - BằngCN

Lý - LoanLy

Hoá - PhúcHo

BS_H - Duyên Ho

Địa - HàĐịa

BS_T - TuânT

3

Hoá - NguyệtH

Kỹ CN - BằngCN

Hoá - PhúcHo

Lý - LoanLy

BS_H - ThảoH

BS_Si - ĐiệpSh

Lý - GiangLý

Hoá - Duyên Ho

Anh - HồngAnh

BS_H - ChungH

4

Toán - HoàiT

TD - Quân

Tin - LươngTin

Anh - HươngAnh

Anh - HồngAnh

Kỹ CN - BằngCN

BS_H - PhúcHo

Toán - TuânT

Sinh - ĐiệpSh

Hoá - ChungH

5

SH - XuânTi

SH - HườngLy

SH - HàĐịa

SH - NhưĐ

SH - NinhV

SH - ThảoH

SH - PhươngSử

SH - TuânT

SH - HòangT

SH - ChungH


 

THỨ
TIẾT

11A10

(SinhSi)

11A11

(NgaLý)

12A1

(GiangAnh)

12A2

(QuyênT)

12A3

(HiềnAnh)

12A4

(NhànT)

12A5

(GiangH)

12A6

(HoàiT)

12A7

(LoanVa)

12A8

(ThuV)

2

1

CC - SinhSi

CC - NgaLý

CC - GiangAnh

CC - QuyênT

CC - HiềnAnh

CC - NhànT

CC - GiangH

CC - HoàiT

CC - LoanVa

CC - ThuV

2

QP - TuyênQP

Lý - NgaLý

BS_Dia - HằngĐA

BS_T - QuyênT

BS_T - NhànT

Anh - HiềnAnh

BS_Dia - HằngĐB

Hoá - MaiH

Văn - LoanVa

Toán - PhươngT

3

Lý - ThắmLy

Hoá - ChungH

Kỹ CN - Thành CN

Tin - ThuầnTin

Địa - HằngĐA

Địa - HằngĐB

Hoá - GiangH

Văn - NinhV

Hoá - MaiH

BS_Va - ThuV

4

BS-Ly - ThắmLy

BS-Ly - NgaLý

Hoá - GiangH

Văn - HồngVHĐ

BS_Dia - HằngĐA

Kỹ CN - BằngCN

Địa - HằngĐB

Văn - NinhV

Tin - ThuầnTin

Văn - ThuV

5

Văn - ThuV

BS_H - ChungH

Địa - HằngĐA

Văn - HồngVHĐ

Sinh - ĐiệpSh

Sinh - SinhSi

Lý - AnhLý

GD - CườngGD

Kỹ CN - Thành CN

Tin - KhanhTin

3

1

Toán - ThuýT

Anh - NgọcAnh

Tin - ThuầnTin

Địa - HằngĐA

Lý - NgaLý

BS_Dia - HằngĐB

GD - CườngGD

Kỹ CN - Thành CN

BS-Ly - QuảngLý

Anh - Mơ Anh

2

Văn - ThuV

Toán - ThuýT

TD - Liên

Anh - GiangAnh

Địa - HằngĐA

Lý - NgaLý

Toán - HiểnT

BS_Dia - HằngĐB

QP - QuynhQP

Lý - QuảngLý

3

Địa - NhưĐ

TD - Mỹ

QP - QuynhQP

Toán - QuyênT

Văn - PhượngV

Anh - HiềnAnh

Tin - ThuầnTin

Địa - HằngĐB

TD - Liên

Kỹ CN - Thành CN

4

BS_H - GiangH

Văn - ThuV

Anh - GiangAnh

TD - Liên

BS-Ly - NgaLý

GD - CườngGD

Kỹ CN - BằngCN

Tin - ThuầnTin

Địa - HằngĐB

Toán - PhươngT

5

Anh - LiênAnh

Sinh - NgaSi

Lý - NgaLý

Tin - ThuầnTin

Anh - HiềnAnh

Văn - PhượngV

Anh - PhúAnh

Anh - Mơ Anh

Toán - QuyênT

BS-Ly - QuảngLý

4

1

Anh - LiênAnh

QP - TuyênQP

GD - CườngGD

Kỹ CN - Thành CN

Tin - ThuầnTin

Văn - PhượngV

Hoá - GiangH

TD - Liên

BS_Va - LoanVa

Hoá - NguyệtH

2

Hoá - GiangH

BS_Si - NgaSi

Văn - HồngVHĐ

QP - QuynhQP

Kỹ CN - BằngCN

BS-Ly - NgaLý

Anh - PhúAnh

Tin - ThuầnTin

Sinh - SinhSi

GD - CườngGD

3

Sinh - SinhSi

Kỹ CN - Thành CN

TD - Liên

Sử - PhươngSử

Toán - NhànT

Tin - ThuầnTin

Văn - NinhV

QP - QuynhQP

Anh - Mơ Anh

Toán - PhươngT

4

Kỹ CN - Thành CN

Lý - NgaLý

Toán - Thu T

Hoá - MaiH

QP - QuynhQP

Toán - NhànT

Văn - NinhV

Địa - HằngĐB

GD - CườngGD

TD - Liên

5

BS_Si - SinhSi

Địa - NhưĐ

BS_Va - HồngVHĐ

Hoá - MaiH

Lý - NgaLý

BS_T - NhànT

Địa - HằngĐB

BS_Va - NinhV

Tin - ThuầnTin

Lý - QuảngLý

5

1

GD - CườngGD

Anh - NgọcAnh

Anh - GiangAnh

TD - Liên

BS_Va - PhượngV

Toán - NhànT

Tin - ThuầnTin

Toán - HoàiT

Anh - Mơ Anh

Sinh - ĐiệpSh

2

Kỹ CN - Thành CN

Anh - NgọcAnh

Anh - GiangAnh

Lý - TháiLý

Văn - PhượngV

Toán - NhànT

Lý - AnhLý

Hoá - MaiH

BS_T - QuyênT

QP - QuynhQP

3

Sử - LýSu

TD - Mỹ

BS-Ly - NgaLý

Anh - GiangAnh

Toán - NhànT

Sử - HoànSử

BS_Va - NinhV

TD - Liên

Toán - QuyênT

Hoá - NguyệtH

4

TD - Mỹ

Văn - ThuV

Lý - NgaLý

Văn - HồngVHĐ

Anh - HiềnAnh

BS_Va - PhượngV

Văn - NinhV

Anh - Mơ Anh

BS_Dia - HằngĐB

Sử - HằngSử

5

Văn - ThuV

Kỹ CN - Thành CN

Toán - Thu T

BS_Va - HồngVHĐ

Anh - HiềnAnh

Lý - NgaLý

BS-Ly - AnhLý

BS_T - HoàiT

Địa - HằngĐB

Anh - Mơ Anh

6

1

Toán - ThuýT

Tin - XuânTi

Tin - ThuầnTin

GD - CườngGD

Văn - PhượngV

Địa - HằngĐB

TD - Hải

Sinh - SinhSi

Văn - LoanVa

TD - Liên

2

Toán - ThuýT

Hoá - ChungH

Sinh - ĐiệpSh

Toán - QuyênT

TD - Hải

Văn - PhượngV

Toán - HiểnT

BS-Ly - AnhLý

Văn - LoanVa

Địa - HằngĐB

3

Anh - LiênAnh

Sinh - NgaSi

Toán - Thu T

BS-Ly - TháiLý

GD - CườngGD

Tin - ThuầnTin

Sinh - SinhSi

Lý - AnhLý

Anh - Mơ Anh

BS_Dia - HằngĐB

4

TD - Mỹ

GD - CườngGD

Sử - PhươngSử

BS_Dia - HằngĐA

Hoá - MaiH

TD - Hải

Anh - PhúAnh

Anh - Mơ Anh

TD - Liên

Tin - KhanhTin

5

Sinh - SinhSi

Toán - ThuýT

BS_T - Thu T

Lý - TháiLý

Tin - ThuầnTin

Hoá - ChungH

Sử - PhươngSử

Văn - NinhV

Lý - QuảngLý

Anh - Mơ Anh

7

1

Tin - XuânTi

Toán - ThuýT

Địa - HằngĐA

Toán - QuyênT

TD - Hải

Hoá - ChungH

QP - HuyQP

Sử - HằngSử

Hoá - MaiH

Văn - ThuV

2

Hoá - GiangH

Sử - LýSu

Văn - HồngVHĐ

Anh - GiangAnh

Hoá - MaiH

TD - Hải

Toán - HiểnT

Toán - HoàiT

Lý - QuảngLý

Văn - ThuV

3

BS_T - ThuýT

Văn - ThuV

Văn - HồngVHĐ

Địa - HằngĐA

Sử - PhươngSử

Anh - HiềnAnh

BS_T - HiểnT

Toán - HoàiT

Sử - HằngSử

Địa - HằngĐB

4

Lý - ThắmLy

BS_T - ThuýT

Hoá - GiangH

Sinh - SinhSi

Toán - NhànT

QP - HuyQP

TD - Hải

Lý - AnhLý

Toán - QuyênT

BS_T - PhươngT

5

SH - SinhSi

SH - NgaLý

SH - GiangAnh

SH - QuyênT

SH - HiềnAnh

SH - NhànT

SH - GiangH

SH - HoàiT

SH - LoanVa

SH - ThuV


 

THỨ
TIẾT

12A9

(MaiH)

12A10

(HươngAnh)

12A11

(QuangT)

 

 

 

 

 

 

 

2

1

CC - MaiH

CC - HươngAnh

CC - QuangT

 

 

 

 

 

 

 

2

BS_Va - HàVB

Tin - KhanhTin

Địa - HàĐịa

 

 

 

 

 

 

 

3

BS_T - Thu T

GD - CườngGD

Tin - KhanhTin

 

 

 

 

 

 

 

4

Tin - KhanhTin

Văn - LoanVa

BS_Dia - HàĐịa

 

 

 

 

 

 

 

5

Hoá - MaiH

Văn - LoanVa

Văn - HàVB

 

 

 

 

 

 

 

3

1

TD - Liên

BS_Dia - HàĐịa

Văn - HàVB

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - HàVB

BS_T - QuyênT

GD - CườngGD

 

 

 

 

 

 

 

3

Địa - HàĐịa

Anh - HươngAnh

Kỹ CN - BằngCN

 

 

 

 

 

 

 

4

Lý - TháiLý

Tin - KhanhTin

BS_Va - HàVB

 

 

 

 

 

 

 

5

BS-Ly - TháiLý

Địa - HàĐịa

Tin - KhanhTin

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Địa - HàĐịa

Sử - HoànSử

QP - QuynhQP