Thứ hai, 13/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 3118

TKB SỐ 1 TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

 

TH
TIẾT

11A1

(HạnhAh)

11A2

(PhươngToa)

11A3

(HoànSu)

11A4

(ĐHằngĐi)

11A5

(AnhLi)

11A6

(GiangLi)

11A7

(HằngSu)

11A8

(KiếnVa)

11A9

(ThắmLi)

11A10

(BHằngĐi)

2

1

ChCờ - HạnhAh

ChCờ - PhươngToa

ChCờ - HoànSu

ChCờ - ĐHằngĐi

ChCờ - AnhLi

ChCờ - GiangLi

ChCờ - HằngSu

ChCờ - KiếnVa

ChCờ - ThắmLi

ChCờ - BHằngĐi

2

Anh - HạnhAh

CNghệ - ThànhCN

Toán - PhươngToa

Sinh - SinhSi

BSLi - AnhLi

Hóa - ChungHo

BSSi - NgaSi

Địa - BHằngĐi

Tin - ThuầnTi

GDQP - TuyênQP

3

BSSi - TuyếtSi

Lý - HườngLi

BSToan - PhươngToa

Hóa - ThảoHo

Văn - LoanVa

Toán - HoàngToa

Sử - HằngSu

Tin - ThuầnTi

Lý - ThắmLi

Anh - ChúcAh

4

Lý - ThắmLi

BSLi - HườngLi

Sử - HoànSu

CNghệ - ThànhCN

Văn - LoanVa

Sử - HằngSu

Địa - BHằngĐi

BSSi - NgaSi

Anh - ChúcAh

Tin - XuânTi

5

Văn - LoanVa

Toán - PhươngToa

CNghệ - ThànhCN

Sử - HằngSu

Lý - AnhLi

Tin - ThuầnTi

BSToan - CôngToa

Anh - ChúcAh

Toán - ThắngToa

BSSi - TuyếtSi

3

1

Hóa - ChungHo

Sinh - TuyếtSi

Văn - LyHĐVa

Toán - ThuToa

Hóa - ThảoHo

Lý - GiangLi

Tin - ThuầnTi

Lý - HườngLi

Toán - ThắngToa

Hóa - NguyệtHo

2

Văn - LoanVa

TD - MỹTC

Văn - LyHĐVa

Toán - ThuToa

Anh - PhúAh

Toán - HoàngToa

Lý - HườngLi

Toán - ThắngToa

Hóa - NguyệtHo

Anh - ChúcAh

3

Toán - ThuToa

BSToan - PhươngToa

Tin - ThuầnTi

Lý - ChínhLi

Địa - ĐHằngĐi

TD - MỹTC

CNghệ - BằngCN

Toán - ThắngToa

Sinh - TuyếtSi

TD - QuânTC

4

TD - MỹTC

Hóa - ChungHo

BSSi - TuyếtSi

Văn - LyHĐVa

Văn - LoanVa

BSToan - HoàngToa

Toán - CôngToa

Anh - ChúcAh

TD - QuânTC

Văn - HàVa

5

Sinh - TuyếtSi

Toán - PhươngToa

Địa - ĐHằngĐi

Văn - LyHĐVa

Tin - ThuầnTi

GDCD - CườngCD

Toán - CôngToa

Hóa - NguyệtHo

Anh - ChúcAh

Văn - HàVa

4

1

Anh - HạnhAh

TD - MỹTC

Lý - GiangLi

BSToan - ThuToa

Tin - ThuầnTi

CNghệ - BằngCN

Văn - HàVa

Toán - ThắngToa

GDQP - QuỳnhQP

BSToan - QuangToa

2

Văn - LoanVa

Lý - HườngLi

Lý - GiangLi

Toán - ThuToa

TD - MỹTC

Toán - HoàngToa

Toán - CôngToa

Văn - KiếnVa

Văn - HàVa

Toán - QuangToa

3

Văn - LoanVa

Sử - HoànSu

GDQP - QuỳnhQP

TD - MỹTC

Toán - QuangToa

Văn - DuyênVa

Toán - CôngToa

Tin - ThuầnTi

Toán - ThắngToa

Hóa - NguyệtHo

4

Toán - ThuToa

Văn - DuyênVa

Toán - PhươngToa

Anh - HồngAh

Toán - QuangToa

Lý - GiangLi

Tin - ThuầnTi

Sử - HằngSu

BSToan - ThắngToa

Văn - HàVa

5

Toán - ThuToa

Anh - HạnhAh

Toán - PhươngToa

Anh - HồngAh

Văn - LoanVa

BSLi - GiangLi

Anh - PhúAh

Lý - HườngLi

Hóa - NguyệtHo

Văn - HàVa

5

1

CNghệ - ThànhCN

Hóa - ChungHo

Văn - LyHĐVa

TD - MỹTC

BSToan - QuangToa

Tin - ThuầnTi

Sinh - NgaSi

GDQP - QuỳnhQP

TD - QuânTC

Sinh - TuyếtSi

2

BSLi - ThắmLi

Tin - LoanTi

Văn - LyHĐVa

Tin - ThuầnTi

GDCD - CườngCD

Văn - DuyênVa

Văn - HàVa

CNghệ - ThànhCN

BSSi - TuyếtSi

TD - QuânTC

3

Hóa - ChungHo

Toán - PhươngToa

Hóa - MaiHo

GDQP - QuỳnhQP

Sử - HằngSu

Địa - ĐHằngĐi

TD - MỹTC

BSToan - ThắngToa

Lý - ThắmLi

Địa - BHằngĐi

4

Tin - LoanTi

Toán - PhươngToa

Sinh - TuyếtSi

Văn - LyHĐVa

Hóa - ThảoHo

Toán - HoàngToa

GDQP - QuỳnhQP

TD - MỹTC

Văn - HàVa

Toán - QuangToa

5

Địa - ĐHằngĐi

BSSi - TuyếtSi

Anh - HồngAh

Văn - LyHĐVa

CNghệ - ThànhCN

Hóa - ChungHo

Hóa - MaiHo

Toán - ThắngToa

Văn - HàVa

Toán - QuangToa

6

1

Toán - ThuToa

Anh - HạnhAh

Tin - ThuầnTi

BSSi - SinhSi

TD - MỹTC

Anh - HiềnAh

Anh - PhúAh

Văn - KiếnVa

GDCD - ThoaCD

Sử - HoànSu

2

Anh - HạnhAh

GDCD - CườngCD

TD - MỹTC

Lý - ChínhLi

Sinh - SinhSi

Anh - HiềnAh

BSLi - HườngLi

Văn - KiếnVa

CNghệ - BằngCN

GDCD - ThoaCD

3

BSToan - ThuToa

Tin - LoanTi

Anh - HồngAh

BSLi - ChínhLi

Anh - PhúAh

TD - MỹTC

GDCD - CườngCD

Sinh - NgaSi

BSLi - ThắmLi

Lý - LoanLi

4

Tin - LoanTi

Văn - DuyênVa

Hóa - MaiHo

Toán - ThuToa

Anh - PhúAh

BSSi - NgaSi

TD - MỹTC

Hóa - NguyệtHo

Tin - ThuầnTi

Tin - XuânTi

5

Lý - ThắmLi

Văn - DuyênVa

GDCD - CườngCD

Tin - ThuầnTi

BSSi - SinhSi

Sinh - NgaSi

Hóa - MaiHo

GDCD - ThoaCD

Toán - ThắngToa

CNghệ - BằngCN

7

1

TD - MỹTC

Văn - DuyênVa

Anh - HồngAh

GDCD - CườngCD

GDQP - QuỳnhQP

Anh - HiềnAh

Văn - HàVa

Anh - ChúcAh

Sử - HoànSu

Toán - QuangToa

2

GDQP - QuỳnhQP

Anh - HạnhAh

TD - MỹTC

Anh - HồngAh

Toán - QuangToa

Văn - DuyênVa

Văn - HàVa

BSLi - HườngLi

Anh - ChúcAh

Lý - LoanLi

3

GDCD - CườngCD

GDQP - QuỳnhQP

Toán - PhươngToa

Địa - ĐHằngĐi

Toán - QuangToa

Văn - DuyênVa

Lý - HườngLi

TD - MỹTC

Văn - HàVa

BSLi - LoanLi

4

Sử - HoànSu

Địa - ĐHằngĐi

BSLi - GiangLi

Hóa - ThảoHo

Lý - AnhLi

GDQP - QuỳnhQP

Anh - PhúAh

Văn - KiếnVa

Địa - BHằngĐi

Anh - ChúcAh

5

SHL - HạnhAh

SHL - PhươngToa

SHL - HoànSu

SHL - ĐHằngĐi

SHL - AnhLi

SHL - GiangLi

SHL - HằngSu

SHL - KiếnVa

SHL - ThắmLi

SHL - BHằngĐi


 

TH
TIẾT

11A11

(XuânTi)

12A1

(HườngLi)

12A2

(HàĐi)

12A3

(DungĐi)

12A4

(NinhVa)

12A5

(ThảoHo)

12A6

(PhươngSu)

12A7

(TuânToa)

12A8

(HoàngToa)

12A9

(ChungHo)

2

1

ChCờ - XuânTi

ChCờ - HườngLi

ChCờ - HàĐi

ChCờ - DungĐi

ChCờ - NinhVa

ChCờ - ThảoHo

ChCờ - PhươngSu

ChCờ - TuânToa

ChCờ - HoàngToa

ChCờ - ChungHo

2

Tin - XuânTi

Địa - HàĐi

Toán - HiểnToa

Hóa - PhúcHo

Văn - NinhVa

Văn - KiếnVa

Địa - DungĐi

BSToan - TuânToa

BSLi - GiangLi

GDQP - HuyQP

3

GDQP - TuyênQP

Văn - NinhVa

Toán - HiểnToa

GDQP - HuyQP

Anh - HồngAh

Anh - HươngAh

Hóa - PhúcHo

Sử - PhươngSu

Văn - NguyệtVa

Toán - NhànToa

4

Toán - HoàiToa

Toán - ThắngToa

GDQP - HuyQP

Văn - KiếnVa

Toán - HiểnToa

Toán - NhànToa

Hóa - PhúcHo

Anh - HạnhAh

Văn - NguyệtVa

Địa - ĐHằngĐi

5

Toán - HoàiToa

Anh - HươngAh

Hóa - PhúcHo

Văn - KiếnVa

Toán - HiểnToa

Toán - NhànToa

Anh - HạnhAh

Hóa - ThảoHo

Anh - HồngAh

Sử - HoànSu

3

1

TD - QuânTC

BSVan - NinhVa

Văn - ThuVa

Toán - QuyênToa

GDQP - HuyQP

TD - LiênTC

Sinh - NgaSi

Sinh - ĐiệpSi

Địa - ĐHằngĐi

Sinh - SinhSi

2

Toán - HoàiToa

Sinh - NgaSi

Lý - TháiLi

Toán - QuyênToa

Sinh - SinhSi

GDQP - HuyQP

Tin - LoanTi

Hóa - ThảoHo

Lý - GiangLi

TD - LiênTC

3

Hóa - NguyệtHo

Văn - NinhVa

BSVan - ThuVa

TD - LiênTC

Tin - LoanTi

Sinh - ĐiệpSi

Toán - TuânToa

Anh - HạnhAh

GDCD - CườngCD

Lý - TháiLi

4

Sử - HoànSu

TD - LiênTC

CNghệ - BằngCN

Anh - MơAh

Văn - NinhVa

BSToan - NhànToa

GDCD - CườngCD

Lý - HườngLi

Sinh - ĐiệpSi

Anh - PhúAh

5

Anh - PhúAh

Toán - ThắngToa

Anh - MơAh

Sinh - SinhSi

Văn - NinhVa

Toán - NhànToa

Anh - HạnhAh

Toán - TuânToa

Toán - HoàngToa

BSLi - TháiLi

4

1

Văn - DuyênVa

Sử - HằngSu

Toán - HiểnToa

GDCD - CườngCD

Anh - HồngAh

TD - LiênTC

Lý - QuảngLi

BSLi - HườngLi

BSToan - HoàngToa

Anh - PhúAh

2

Văn - DuyênVa

GDCD - CườngCD

Sinh - NgaSi

Toán - QuyênToa

Sử - HằngSu

Lý - QuảngLi

TD - Hải

TD - LiênTC

Anh - HồngAh

Sử - HoànSu

3

CNghệ - BằngCN

Sinh - NgaSi

TD - LiênTC

Toán - QuyênToa

BSToan - HiểnToa

Sử - PhươngSu

Anh - HạnhAh

Toán - TuânToa

Toán - HoàngToa

GDCD - CườngCD

4

BSToan - HoàiToa

BSLi - HườngLi

Văn - ThuVa

Lý - QuảngLi

Toán - HiểnToa

Văn - KiếnVa

Văn - HĐVa

Toán - TuânToa

Toán - HoàngToa

TD - LiênTC

5

Toán - HoàiToa

BSToan - ThắngToa

Văn - ThuVa

BSToan - QuyênToa

Toán - HiểnToa

BSVan - KiếnVa

Sử - PhươngSu

GDCD - CườngCD

Sử - HoànSu

Tin - ThuầnTi

5

1

Văn - DuyênVa

GDQP - HuyQP

BSLi - TháiLi

Lý - QuảngLi

TD - LiênTC

GDCD - CườngCD

BSToan - TuânToa

Địa - DungĐi

Tin - LoanTi

BSVan - PhượngVa

2

BSSi - NgaSi

Hóa - PhúcHo

TD - LiênTC

Địa - DungĐi

Sử - HằngSu

Sinh - ĐiệpSi

Lý - QuảngLi

Văn - PhượngVa

GDQP - HuyQP

Hóa - ChungHo

3

Anh - PhúAh

TD - LiênTC

Lý - TháiLi

Hóa - PhúcHo

GDCD - CườngCD

Hóa - ThảoHo

Toán - TuânToa

GDQP - HuyQP

Sinh - ĐiệpSi

CNghệ - ThànhCN

4

TD - QuânTC

Toán - ThắngToa

Sử - HằngSu

Anh - MơAh

Địa - DungĐi

Anh - HươngAh

GDQP - HuyQP

BSVan - PhượngVa

TD - LiênTC

Lý - TháiLi

5

Địa - BHằngĐi

Anh - HươngAh

Anh - MơAh

Sử - HằngSu

Lý - ThắmLi

Tin - LoanTi

Văn - HĐVa

Sinh - ĐiệpSi

Toán - HoàngToa

Văn - PhượngVa

6

1

BSLi - LoanLi

Anh - HươngAh

GDCD - CườngCD

TD - LiênTC

CNghệ - BằngCN

Hóa - ThảoHo

BSLi - QuảngLi

Văn - PhượngVa

Văn - NguyệtVa

Toán - NhànToa

2

Lý - LoanLi

Toán - ThắngToa

Anh - MơAh

BSLi - QuảngLi

Anh - HồngAh

Anh - HươngAh

TD - Hải

Văn - PhượngVa

TD - LiênTC

Anh - PhúAh

3

Hóa - NguyệtHo

Lý - HườngLi

Toán - HiểnToa

Anh - MơAh

Hóa - ThảoHo

Văn - KiếnVa

CNghệ - BằngCN

TD - LiênTC

BSVan - NguyệtVa

BSToan - NhànToa

4

GDCD - ThoaCD

Văn - NinhVa

Hóa - PhúcHo

Sinh - SinhSi

TD - LiênTC

Lý - QuảngLi

Văn - HĐVa

Lý - HườngLi

Hóa - GiangHo

Văn - PhượngVa

5

Tin - XuânTi

Hóa - PhúcHo

BSToan - HiểnToa

BSVan - KiếnVa

BSVan - NinhVa

BSLi - QuảngLi

BSVan - HĐVa

Tin - LoanTi

Sử - HoànSu

Văn - PhượngVa

7

1

Lý - LoanLi

Lý - HườngLi

Sinh - NgaSi

Sử - HằngSu

Lý - ThắmLi

Toán - NhànToa

Toán - TuânToa

Sử - PhươngSu

CNghệ - ThànhCN

Sinh - SinhSi

2

Sinh - NgaSi

Sử - HằngSu

Tin - LoanTi

Văn - KiếnVa

Hóa - ThảoHo

CNghệ - BằngCN

Toán - TuânToa

CNghệ - ThànhCN

Hóa - GiangHo

Toán - NhànToa

3

Anh - PhúAh

CNghệ - BằngCN

Sử - HằngSu

Tin - LoanTi

Sinh - SinhSi

Sử - PhươngSu

Sinh - NgaSi

Toán - TuânToa

Lý - GiangLi

Toán - NhànToa

4

Văn - DuyênVa

Tin - LoanTi

Địa - HàĐi

CNghệ - BằngCN

BSLi - ThắmLi

Địa - DungĐi

Sử - PhươngSu

Anh - HạnhAh

Anh - HồngAh

Hóa - ChungHo

5

SHL - XuânTi

SHL - HườngLi

SHL - HàĐi

SHL - DungĐi

SHL - NinhVa

SHL - ThảoHo

SHL - PhươngSu

SHL - TuânToa

SHL - HoàngToa

SHL - ChungHo


 

TH
TIẾT

12A10

(SinhSi)

12A11

(NgaLi)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

ChCờ - SinhSi

ChCờ - NgaLi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sử - HoànSu

Lý - NgaLi

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Toán - ThắngToa

Địa - ĐHằngĐi

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Địa - HàĐi

Hóa - ChungHo

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lý - ThắmLi

Toán - HoàngToa

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

GDCD - CườngCD

Toán - HoàngToa

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tin - ThuầnTi

Hóa - ChungHo

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sinh - SinhSi

GDQP - HuyQP

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GDQP - HuyQP

Văn - ThuVa

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sử - HoànSu

Văn - ThuVa

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

TD - Hải

Sinh - NgaSi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

BSVan - HĐVa

Văn - ThuVa

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Anh - PhúAh

BSVan - ThuVa

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Anh - PhúAh

TD - Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Văn - HĐVa

BSToan - HoàngToa

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán - ThắngToa

Toán - HoàngToa

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán - ThắngToa

Toán - HoàngToa

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Văn - HĐVa

Anh - HồngAh

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn - HĐVa

Lý - NgaLi

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Anh - PhúAh

BSLi - NgaLi

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

BSToan - ThắngToa

Sinh - NgaSi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý - ThắmLi

Tin - ThuầnTi

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TD - Hải

Sử - HoànSu

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Toán - ThắngToa

TD - Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hóa - GiangHo

Anh - HồngAh

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Hóa - GiangHo

CNghệ - BằngCN

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sinh - SinhSi

Sử - HoànSu

 

 

 

 

 

 

 

 

3

BSLi - ThắmLi

Anh - HồngAh

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CNghệ - ThànhCN

GDCD - CườngCD

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SHL - SinhSi

SHL - NgaLi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH
TIẾT

10A1

(ĐiệpSi)

10A2

(HiềnAh)

10A3

(GiangAh)

10A4

(NhànToa)

10A5

(GiangHo)

10A6

(QuyênToa)

10A7

(HoàiToa)

10A8

(MaiHo)

10A9

(QuangToa)

10A10

(NguyệtVa)

2

1

Kỹ NN - HồngKt

Anh - HiềnAh

Toán - ThuToa

Văn - PhượngVa

Tin - LươngTi

Hóa - MaiHo

Địa - HàĐi

Anh - LiênAh

BSVan - HàVa

Văn - NguyệtVa

2

Anh - GiangAh

Văn - PhượngVa

Tin - LươngTi

BSToan - NhànToa

Sinh - ĐiệpSi

Kỹ NN - HồngKt

Toán - HoàiToa

Văn - HĐVa

Văn - HàVa

Văn - NguyệtVa

3

Hóa - MaiHo

Tin - LươngTi

Anh - GiangAh

Anh - LiênAh

BSToan - ThuToa

Văn - PhượngVa

Anh - ChúcAh

Địa - HàĐi

Toán - QuangToa

Anh - HiềnAh

4

Toán - HoàiToa

Toán - NhànToa

Hóa - GiangHo

Tin - LươngTi

Toán - ThuToa

Toán - QuyênToa

BSAnh - ChúcAh

TD - PhươngTC

Địa - HàĐi

BSVan - NguyệtVa

5

ChCờ - ĐiệpSi

ChCờ - HiềnAh

ChCờ - GiangAh

ChCờ - NhànToa

ChCờ - GiangHo

ChCờ - QuyênToa

ChCờ - HoàiToa

ChCờ - MaiHo

ChCờ - QuangToa

ChCờ - NguyệtVa

3

1

BSToan - HoàiToa

Lý - AnhLi

GDCD - ThoaCD

Văn - PhượngVa

Hóa - GiangHo

Tin - LươngTi

Hóa - PhúcHo

Kỹ NN - HồngKt

Sử - LýSu

BSAnh - HiềnAh

2

Toán - HoàiToa

Hóa - PhúcHo

GDQP - QuỳnhQP

Toán - NhànToa

Toán - ThuToa

GDCD - ThoaCD

Lý - AnhLi

Văn - HĐVa

BSAnh - ChúcAh

Anh - HiềnAh

3

BSLi - AnhLi

Tin - LươngTi

Hóa - GiangHo

Toán - NhànToa

Sử - LýSu

Văn - PhượngVa

GDQP - QuỳnhQP

Văn - HĐVa

GDQP - TuyênQP

TD - PhươngTC

4

GDQP - QuỳnhQP

Toán - NhànToa

Toán - ThuToa

Anh - LiênAh

BSLi - ChínhLi

Anh - MơAh

Toán - HoàiToa

Tin - LươngTi

Anh - ChúcAh

Toán - TuânToa

5

Lý - AnhLi

GDCD - ThoaCD

Kỹ NN - HồngKt

Hóa - GiangHo

Lý - ChínhLi

GDQP - QuỳnhQP

Anh - ChúcAh

BSAnh - LiênAh

Tin - LươngTi

Toán - TuânToa

4

1

BSAnh - GiangAh

Sinh - TuyếtSi

Lý - NgaLi

Địa - NhưĐi

Anh - NgọcAh

Văn - PhượngVa

Tin - LươngTi

Sử - LýSu

Hóa - PhúcHo

Toán - TuânToa

2

TD - QuânTC

Hóa - PhúcHo

Anh - GiangAh

GDQP - QuỳnhQP

BSAnh - NgọcAh

Lý - TháiLi

Sinh - TuyếtSi

BSLi - QuảngLi

GDCD - ThoaCD

BSToan - TuânToa

3

Địa - NhưĐi

BSVan - PhượngVa

Anh - GiangAh

TD - QuânTC

Tin - LươngTi

Sử - LýSu

GDCD - ThoaCD

TD - PhươngTC

BSToan - QuangToa

GDQP - TuyênQP

4

Sinh - ĐiệpSi

Văn - PhượngVa

TD - QuânTC

Lý - TháiLi

GDQP - QuỳnhQP

Sinh - TuyếtSi

TD - PhươngTC

Lý - QuảngLi

Toán - QuangToa

BSLi - NgaLi

5

GDCD - ThoaCD

GDQP - QuỳnhQP

Địa - NhưĐi

Văn - PhượngVa

TD - QuânTC

TD - PhươngTC

Văn - HĐVa

GDQP - TuyênQP

Tin - LươngTi

Lý - NgaLi

5

1

Sử - PhươngSu

BSToan - NhànToa

Tin - LươngTi

Lý - TháiLi

Văn - ThuVa

Địa - NhưĐi

Anh - ChúcAh

BSToan - QuyênToa

BSLi - QuảngLi

Kỹ NN - HồngKt

2

Tin - LươngTi

Sử - PhươngSu

Lý - NgaLi

TD - QuânTC

Văn - ThuVa

Hóa - MaiHo

Kỹ NN - HồngKt

Lý - QuảngLi

Anh - ChúcAh

Tin - XuânTi

3

TD - QuânTC

Toán - NhànToa

Địa - NhưĐi

BSLi - TháiLi

GDCD - ThoaCD

Toán - QuyênToa

Tin - LươngTi

Hóa - MaiHo

Anh - ChúcAh

Địa - BHằngĐi

4

Văn - ThuVa

TD - QuânTC

Sử - PhươngSu

Toán - NhànToa

Anh - NgọcAh

Anh - MơAh

Văn - HĐVa

GDCD - ThoaCD

Lý - QuảngLi

Lý - NgaLi

5

Văn - ThuVa

Địa - NhưĐi

BSLi - NgaLi

Sử - PhươngSu

Anh - NgọcAh

Tin - LươngTi

BSVan - HĐVa

Toán - QuyênToa

Kỹ NN - HồngKt

GDCD - ThoaCD

6

1

Tin - LươngTi

Lý - AnhLi

Sinh - TuyếtSi

Địa - NhưĐi

BSVan - ThuVa

Anh - MơAh

Sử - LýSu

Anh - LiênAh

Địa - HàĐi

Anh - HiềnAh

2

Lý - AnhLi

Văn - PhượngVa

Văn - DuyênVa

BSAnh - LiênAh

TD - QuânTC

Địa - NhưĐi

Văn - HĐVa

Tin - LươngTi

Sinh - TuyếtSi

TD - PhươngTC

3

BSVan - ThuVa

Anh - HiềnAh

Văn - DuyênVa

Tin - LươngTi

Kỹ NN - HồngKt

BSVan - PhượngVa

Địa - HàĐi

BSVan - HĐVa

TD - PhươngTC

Hóa - NguyệtHo

4

Văn - ThuVa

TD - QuânTC

BSAnh - GiangAh

BSVan - PhượngVa

Lý - ChínhLi

TD - PhươngTC

Hóa - PhúcHo

Sinh - TuyếtSi

Lý - QuảngLi

Sử - LýSu

5

Anh - GiangAh

BSAnh - HiềnAh

TD - QuânTC

GDCD - ThoaCD

Văn - ThuVa

BSAnh - MơAh

TD - PhươngTC

Địa - HàĐi

Hóa - PhúcHo

Sinh - TuyếtSi

7

1

Hóa - MaiHo

Địa - NhưĐi

Văn - DuyênVa

Kỹ NN - HồngKt

Toán - ThuToa

Lý - TháiLi

Toán - HoàiToa

Toán - QuyênToa

Văn - HàVa

Hóa - NguyệtHo

2

Địa - NhưĐi

Kỹ NN - HồngKt

BSVan - DuyênVa

Anh - LiênAh

Hóa - GiangHo

BSLi - TháiLi

BSLi - AnhLi

Toán - QuyênToa

Văn - HàVa

Tin - XuânTi

3

Anh - GiangAh

BSLi - AnhLi

BSToan - ThuToa

Hóa - GiangHo

Địa - NhưĐi

Toán - QuyênToa

BSToan - HoàiToa

Hóa - MaiHo

TD - PhươngTC

Văn - NguyệtVa

4

Toán - HoàiToa

Anh - HiềnAh

Toán - ThuToa

Sinh - ĐiệpSi

Địa - NhưĐi

BSToan - QuyênToa

Lý - AnhLi

Anh - LiênAh

Toán - QuangToa

Địa - BHằngĐi

5

SHL - ĐiệpSi

SHL - HiềnAh

SHL - GiangAh

SHL - NhànToa

SHL - GiangHo

SHL - QuyênToa

SHL - HoàiToa

SHL - MaiHo

SHL - QuangToa

SHL - NguyệtVa


 

TH
TIẾT

10A11

(LiênAh)

10A12

(LoanVa)

10A13

(HươngAh)

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Tin - XuânTi

Hóa - NguyệtHo

Văn - HĐVa

 

 

 

 

 

 

 

2

Hóa - NguyệtHo

BSVan - LoanVa

Tin - XuânTi

 

 

 

 

 

 

 

3

TD - PhươngTC

Văn - LoanVa

Hóa - NguyệtHo

 

 

 

 

 

 

 

4

Anh - LiênAh

Sinh - ĐiệpSi

Anh - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

5

ChCờ - LiênAh

ChCờ - LoanVa

ChCờ - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Lý - NgaLi

Toán - HiểnToa

Văn - HĐVa

 

 

 

 

 

 

 

2

Anh - LiênAh

Toán - HiểnToa

TD - PhươngTC

 

 

 

 

 

 

 

3

BSLi - NgaLi

Anh - MơAh

Kỹ NN - HồngKt

 

 

 

 

 

 

 

4

Toán - HiểnToa

TD - PhươngTC

GDCD - ThoaCD

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán - HiểnToa

BSAnh - MơAh

GDQP - TuyênQP

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Sinh - ĐiệpSi

BSLi - QuảngLi

Lý - TháiLi

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý - NgaLi

TD - PhươngTC

Sinh - ĐiệpSi

 

 

 

 

 

 

 

3

Văn - NinhVa

BSToan - HiểnToa

BSAnh - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn - NinhVa

Sử - LýSu

BSVan - HĐVa

 

 

 

 

 

 

 

5

Sử - LýSu

Toán - HiểnToa

Anh - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

5

1

BSAnh - LiênAh

Tin - XuânTi

Toán - PhươngToa

 

 

 

 

 

 

 

2

GDQP - TuyênQP

Địa - DungĐi

Toán - PhươngToa

 

 

 

 

 

 

 

3

Anh - LiênAh

Anh - MơAh

Địa - DungĐi

 

 

 

 

 

 

 

4

Kỹ NN - HồngKt

GDQP - TuyênQP

Lý - TháiLi

 

 

 

 

 

 

 

5

Địa - BHằngĐi

Lý - QuảngLi

BSLi - TháiLi

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Hóa - NguyệtHo

Kỹ NN - HồngKt

Địa - DungĐi

 

 

 

 

 

 

 

2

Tin - XuânTi

Địa - DungĐi

Sử - LýSu

 

 

 

 

 

 

 

3

GDCD - ThoaCD

Anh - MơAh

Tin - XuânTi

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn - NinhVa

GDCD - ThoaCD

Văn - HĐVa

 

 

 

 

 

 

 

5

BSVan - NinhVa

Lý - QuảngLi

Hóa - NguyệtHo

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Toán - HiểnToa

Tin - XuânTi

Toán - PhươngToa

 

 

 

 

 

 

 

2

Địa - BHằngĐi

Hóa - NguyệtHo

TD - PhươngTC

 

 

 

 

 

 

 

3

BSToan - HiểnToa

Văn - LoanVa

BSToan - PhươngToa

 

 

 

 

 

 

 

4

TD - PhươngTC

Văn - LoanVa

Anh - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

5

SHL - LiênAh

SHL - LoanVa

SHL - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH
TIẾT

10A1

(ĐiệpSi)

10A2

(HiềnAh)

10A3

(GiangAh)

10A4

(NhànToa)

10A5

(GiangHo)

10A6

(QuyênToa)

10A7

(HoàiToa)

10A8

(MaiHo)

10A9

(QuangToa)

10A10

(NguyệtVa)

2

1

Kỹ NN - HồngKt

Anh - HiềnAh

Toán - ThuToa

Văn - PhượngVa

Tin - LươngTi

Hóa - MaiHo

Địa - HàĐi

Anh - LiênAh

BSVan - HàVa

Văn - NguyệtVa

2

Anh - GiangAh

Văn - PhượngVa

Tin - LươngTi

BSToan - NhànToa

Sinh - ĐiệpSi

Kỹ NN - HồngKt

Toán - HoàiToa

Văn - HĐVa

Văn - HàVa

Văn - NguyệtVa

3

Hóa - MaiHo

Tin - LươngTi

Anh - GiangAh

Anh - LiênAh

BSToan - ThuToa

Văn - PhượngVa

Anh - ChúcAh

Địa - HàĐi

Toán - QuangToa

Anh - HiềnAh

4

Toán - HoàiToa

Toán - NhànToa

Hóa - GiangHo

Tin - LươngTi

Toán - ThuToa

Toán - QuyênToa

BSAnh - ChúcAh

TD - PhươngTC

Địa - HàĐi

BSVan - NguyệtVa

5

ChCờ - ĐiệpSi

ChCờ - HiềnAh

ChCờ - GiangAh

ChCờ - NhànToa

ChCờ - GiangHo

ChCờ - QuyênToa

ChCờ - HoàiToa

ChCờ - MaiHo

ChCờ - QuangToa

ChCờ - NguyệtVa

3

1

BSToan - HoàiToa

Lý - AnhLi

GDCD - ThoaCD

Văn - PhượngVa

Hóa - GiangHo

Tin - LươngTi

Hóa - PhúcHo

Kỹ NN - HồngKt

Sử - LýSu

BSAnh - HiềnAh

2

Toán - HoàiToa

Hóa - PhúcHo

GDQP - QuỳnhQP

Toán - NhànToa

Toán - ThuToa

GDCD - ThoaCD

Lý - AnhLi

Văn - HĐVa

BSAnh - ChúcAh

Anh - HiềnAh

3

BSLi - AnhLi

Tin - LươngTi

Hóa - GiangHo

Toán - NhànToa

Sử - LýSu

Văn - PhượngVa

GDQP - QuỳnhQP

Văn - HĐVa

GDQP - TuyênQP

TD - PhươngTC

4

GDQP - QuỳnhQP

Toán - NhànToa

Toán - ThuToa

Anh - LiênAh

BSLi - ChínhLi

Anh - MơAh

Toán - HoàiToa

Tin - LươngTi

Anh - ChúcAh

Toán - TuânToa

5

Lý - AnhLi

GDCD - ThoaCD

Kỹ NN - HồngKt

Hóa - GiangHo

Lý - ChínhLi

GDQP - QuỳnhQP

Anh - ChúcAh

BSAnh - LiênAh

Tin - LươngTi

Toán - TuânToa

4

1

BSAnh - GiangAh

Sinh - TuyếtSi

Lý - NgaLi

Địa - NhưĐi

Anh - NgọcAh

Văn - PhượngVa

Tin - LươngTi

Sử - LýSu

Hóa - PhúcHo

Toán - TuânToa

2

TD - QuânTC

Hóa - PhúcHo

Anh - GiangAh

GDQP - QuỳnhQP

BSAnh - NgọcAh

Lý - TháiLi

Sinh - TuyếtSi

BSLi - QuảngLi

GDCD - ThoaCD

BSToan - TuânToa

3

Địa - NhưĐi

BSVan - PhượngVa

Anh - GiangAh

TD - QuânTC

Tin - LươngTi

Sử - LýSu

GDCD - ThoaCD

TD - PhươngTC

BSToan - QuangToa

GDQP - TuyênQP

4

Sinh - ĐiệpSi

Văn - PhượngVa

TD - QuânTC

Lý - TháiLi

GDQP - QuỳnhQP

Sinh - TuyếtSi

TD - PhươngTC

Lý - QuảngLi

Toán - QuangToa

BSLi - NgaLi

5

GDCD - ThoaCD

GDQP - QuỳnhQP

Địa - NhưĐi

Văn - PhượngVa

TD - QuânTC

TD - PhươngTC

Văn - HĐVa

GDQP - TuyênQP

Tin - LươngTi

Lý - NgaLi

5

1

Sử - PhươngSu

BSToan - NhànToa

Tin - LươngTi

Lý - TháiLi

Văn - ThuVa

Địa - NhưĐi

Anh - ChúcAh

BSToan - QuyênToa

BSLi - QuảngLi

Kỹ NN - HồngKt

2

Tin - LươngTi

Sử - PhươngSu

Lý - NgaLi

TD - QuânTC

Văn - ThuVa

Hóa - MaiHo

Kỹ NN - HồngKt

Lý - QuảngLi

Anh - ChúcAh

Tin - XuânTi

3

TD - QuânTC

Toán - NhànToa

Địa - NhưĐi

BSLi - TháiLi

GDCD - ThoaCD

Toán - QuyênToa

Tin - LươngTi

Hóa - MaiHo

Anh - ChúcAh

Địa - BHằngĐi

4

Văn - ThuVa

TD - QuânTC

Sử - PhươngSu

Toán - NhànToa

Anh - NgọcAh

Anh - MơAh

Văn - HĐVa

GDCD - ThoaCD

Lý - QuảngLi

Lý - NgaLi

5

Văn - ThuVa

Địa - NhưĐi

BSLi - NgaLi

Sử - PhươngSu

Anh - NgọcAh

Tin - LươngTi

BSVan - HĐVa

Toán - QuyênToa

Kỹ NN - HồngKt

GDCD - ThoaCD

6

1

Tin - LươngTi

Lý - AnhLi

Sinh - TuyếtSi

Địa - NhưĐi

BSVan - ThuVa

Anh - MơAh

Sử - LýSu

Anh - LiênAh

Địa - HàĐi

Anh - HiềnAh

2

Lý - AnhLi

Văn - PhượngVa

Văn - DuyênVa

BSAnh - LiênAh

TD - QuânTC

Địa - NhưĐi

Văn - HĐVa

Tin - LươngTi

Sinh - TuyếtSi

TD - PhươngTC

3

BSVan - ThuVa

Anh - HiềnAh

Văn - DuyênVa

Tin - LươngTi

Kỹ NN - HồngKt

BSVan - PhượngVa

Địa - HàĐi

BSVan - HĐVa

TD - PhươngTC

Hóa - NguyệtHo

4

Văn - ThuVa

TD - QuânTC

BSAnh - GiangAh

BSVan - PhượngVa

Lý - ChínhLi

TD - PhươngTC

Hóa - PhúcHo

Sinh - TuyếtSi

Lý - QuảngLi

Sử - LýSu

5

Anh - GiangAh

BSAnh - HiềnAh

TD - QuânTC

GDCD - ThoaCD

Văn - ThuVa

BSAnh - MơAh

TD - PhươngTC

Địa - HàĐi

Hóa - PhúcHo

Sinh - TuyếtSi

7

1

Hóa - MaiHo

Địa - NhưĐi

Văn - DuyênVa

Kỹ NN - HồngKt

Toán - ThuToa

Lý - TháiLi

Toán - HoàiToa

Toán - QuyênToa

Văn - HàVa

Hóa - NguyệtHo

2

Địa - NhưĐi

Kỹ NN - HồngKt

BSVan - DuyênVa

Anh - LiênAh

Hóa - GiangHo

BSLi - TháiLi

BSLi - AnhLi

Toán - QuyênToa

Văn - HàVa

Tin - XuânTi

3

Anh - GiangAh

BSLi - AnhLi

BSToan - ThuToa

Hóa - GiangHo

Địa - NhưĐi

Toán - QuyênToa

BSToan - HoàiToa

Hóa - MaiHo

TD - PhươngTC

Văn - NguyệtVa

4

Toán - HoàiToa

Anh - HiềnAh

Toán - ThuToa

Sinh - ĐiệpSi

Địa - NhưĐi

BSToan - QuyênToa

Lý - AnhLi

Anh - LiênAh

Toán - QuangToa

Địa - BHằngĐi

5

SHL - ĐiệpSi

SHL - HiềnAh

SHL - GiangAh

SHL - NhànToa

SHL - GiangHo

SHL - QuyênToa

SHL - HoàiToa

SHL - MaiHo

SHL - QuangToa

SHL - NguyệtVa


 

TH
TIẾT

10A11

(LiênAh)

10A12

(LoanVa)

10A13

(HươngAh)

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Tin - XuânTi

Hóa - NguyệtHo

Văn - HĐVa

 

 

 

 

 

 

 

2

Hóa - NguyệtHo

BSVan - LoanVa

Tin - XuânTi

 

 

 

 

 

 

 

3

TD - PhươngTC

Văn - LoanVa

Hóa - NguyệtHo

 

 

 

 

 

 

 

4

Anh - LiênAh

Sinh - ĐiệpSi

Anh - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

5

ChCờ - LiênAh

ChCờ - LoanVa

ChCờ - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Lý - NgaLi

Toán - HiểnToa

Văn - HĐVa

 

 

 

 

 

 

 

2

Anh - LiênAh

Toán - HiểnToa

TD - PhươngTC

 

 

 

 

 

 

 

3

BSLi - NgaLi

Anh - MơAh

Kỹ NN - HồngKt

 

 

 

 

 

 

 

4

Toán - HiểnToa

TD - PhươngTC

GDCD - ThoaCD

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán - HiểnToa

BSAnh - MơAh

GDQP - TuyênQP

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Sinh - ĐiệpSi

BSLi - QuảngLi

Lý - TháiLi

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý - NgaLi

TD - PhươngTC

Sinh - ĐiệpSi

 

 

 

 

 

 

 

3

Văn - NinhVa

BSToan - HiểnToa

BSAnh - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn - NinhVa

Sử - LýSu

BSVan - HĐVa

 

 

 

 

 

 

 

5

Sử - LýSu

Toán - HiểnToa

Anh - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

5

1

BSAnh - LiênAh

Tin - XuânTi

Toán - PhươngToa

 

 

 

 

 

 

 

2

GDQP - TuyênQP

Địa - DungĐi

Toán - PhươngToa

 

 

 

 

 

 

 

3

Anh - LiênAh

Anh - MơAh

Địa - DungĐi

 

 

 

 

 

 

 

4

Kỹ NN - HồngKt

GDQP - TuyênQP

Lý - TháiLi

 

 

 

 

 

 

 

5

Địa - BHằngĐi

Lý - QuảngLi

BSLi - TháiLi

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Hóa - NguyệtHo

Kỹ NN - HồngKt

Địa - DungĐi

 

 

 

 

 

 

 

2

Tin - XuânTi

Địa - DungĐi

Sử - LýSu

 

 

 

 

 

 

 

3

GDCD - ThoaCD

Anh - MơAh

Tin - XuânTi

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn - NinhVa

GDCD - ThoaCD

Văn - HĐVa

 

 

 

 

 

 

 

5

BSVan - NinhVa

Lý - QuảngLi

Hóa - NguyệtHo

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Toán - HiểnToa

Tin - XuânTi

Toán - PhươngToa

 

 

 

 

 

 

 

2

Địa - BHằngĐi

Hóa - NguyệtHo

TD - PhươngTC

 

 

 

 

 

 

 

3

BSToan - HiểnToa

Văn - LoanVa

BSToan - PhươngToa

 

 

 

 

 

 

 

4

TD - PhươngTC

Văn - LoanVa

Anh - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

5

SHL - LiênAh

SHL - LoanVa

SHL - HươngAh

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận

105